Pendulo

Páginas: 8 (1902 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2011
Pràctica 0: Mesura i errors
El pèndol simple i l’acceleració de la gravetat

ÍNDEX
Introducció ...................................................................................................................... 3 Desenvolupament ............................................................................................................ 4 Descripció del material utilitzat............................................................................... 4 Resultats bruts ..........................................................................................................4 Càlcul del període mitjà i la desviació estàndard ..................................................... 5 Representació gràfica del logaritme del període en funció del logaritme de la longitud.................................................................................................................... 7 Càlcul de l’acceleració de la gravetat.......................................................................9 Avaluació del marge d’error de la gravetat ............................................................ 10 Conclusions o observacions......................................................................................... 11

Introducció
Anomenem pèndol simple a un mecanisme constituït per una massa suspesa d’un fil inextensible amb un pes pràcticament nul, capaç d’oscil·lar lliurement en el buit i sense fregament. Al separar la massa de la seva posició d’equilibri, oscil·la a ambdós costats d’aquesta posició, realitzant un moviment harmònic simple. El principi del pèndol vaser descobert per l’astrònom i físic Galileu Galilei, que va establir que el període d’oscil·lació és independent de l’amplitud. Més endavant es va trobar aplicacions al pèndol com la mesura del temps o la plomada. Aquesta pràctica consisteix en elaborar un pèndol amb els mitjans que tinguem a l’abast, amb la màxima fidelitat a les condicions establertes, lògicament no podem tenir un fil de massa0 ni introduir aquest pèndol en un espai buit. Una vegada construït, procedirem a mesurar el període per un seguit de longituds. Amb aquestes mesures farem varis càlculs com els períodes mitjans, la gravetat, avaluar marges d’errors... En resum podríem dir que l’objectiu principal és comprovar les lleis bàsiques del pèndol i obtenir una aproximació al valor de l’acceleració de la gravetat. Perelaborar-la, hem de tenir en compte varies coses la primera és el muntatge del pèndol i les seves mesures. El fil ha de tenir una massa casi despreciable, l’objecte de l’extrem ha de fer suficient pes com per tensar el fil, i el muntatge ha de estar en un lloc on no hi hagi gaires pertorbacions ambientals, com corrents d’aire. El nostre pèndol, per a que es consideri simple, ha de fer un movimentharmònic simple, això vol dir que ha d’oscil·lar amb un angle menor a 30º, ja que si aquest angle és major, ja no es pot considerar com a tal. El fet de que treballem amb un pèndol simple ens facilita molt les coses a l’hora de trobar la gravetat ja que la gravetat només depèn del període d’oscil·lació i de la longitud, mentre que en un moviment harmònic no simple dependria de més variables.

JordiPozón López

06/10/2010

3 /11

Desenvolupament
Descripció del material utilitzat
Per poder dur a terme aquesta pràctica primer hem de crear un pèndol des d’on extraurem les mesures necessàries. Per elaborar-lo, he utilitzat una goma d’esborrar subjectat d’un fil de pescar penjat del sostre. Una vegada construït, necessitarem un cronòmetre per mesurar el període, un metre per mesurar lalongitud del fil de pesca, i un transportador d’angles per assegurar-nos que sempre utilitzem més o menys la mateixa amplitud d’oscil·lació quan mesurem el període. Aquest angle ha de ser petit per poder considerar aquest pèndol com a simple; menys de 30º.

Resultats bruts
Per reduir lo màxim possible l’error dels càlculs, utilitzarem varies longituds, de les quals farem varies mesures, on...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pendulo
  • Pendulo
  • Péndulo
  • Pendulo
  • Pendulo
  • Pendulo
  • pendulo
  • Pendulo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS