Peso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (255 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Contidos mínimos

1.Familiarizarse coas características básicas do traballo científico, valorando as súas posibles repercusións e implicacións ciencia – tecnoloxía –sociedade – ambiente.

2. Construír un modelo teórico que permita explicar as vibracións da materia e a súa propagación (ondas) para aplicalo á interpretación de diferentes fenómenosnaturais e desenvolvementos tecnolóxicos.

3. Interpretar as leis de Kepler e valorar a importancia da lei de gravitación universal para aplicalas á resolución de situacións deinterese como a determinación de masas de corpos celestes, o tratamento da gravidade terrestre e a análise do movemento de planetas e satélites

4. Usar os conceptos decampo eléctrico e magnético para superar as dificultades que presenta a interacción a distancia e comprender a relación entre electricidade e magnetismo que levou a establecer a interacciónelectromagnética.

5. Explicar a produción de corrente eléctrica mediante variacións do fluxo magnético e a súa aplicación na obtención de enerxía eléctrica, así como apredición de ondas electromagnéticas a partires da síntese de Maxwell e a integración da óptica no electromagnetismo.

6. Utilizar os modelos corpuscular e ondulatorio paraexplicar as distintas propiedades da luz.

7. Coñecer a revolución científico – tecnolóxica que deu lugar ao nacemento da física cuántica.

8. Utilizar os principios darelatividade especial para explicar unha serie de fenómenos como a dilatación do tempo, a contracción da lonxitude e a equivalencia masa – enerxía.

9. Aplicar a equivalenciamasa – enerxía para explicar a enerxía de enlace nos núcleos e a súa estabilidade, as reaccións nucleares, a radioactividade e formular elementais interpretacións co modelo de partículas