Placassolares

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1015 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL SEGON TRIMESTRE SINGULARS

Nom: Carlos Graus Aldecoa

Curs: CFGS Electricitat 1
Professor : Vallebrera


Instal·lació solar fixa, instal·lada al terra, per la venta de llum a la companyia .

INDEX:


- Panells solars pagina 3.

- Estructura de la instal·lació pagina 4.- Cablejat de la instal·lació pagina 5.

- Fitxa tècnica convertidor pagina 6.

- Connexió a la Red i vista
Frontal del convertidor pagina 7.

- Vista posterior convertidor pagina 8.

- Càlculs de la instal·lació pagina 9.

- Seccions i plano de distribuciópagina 10.

- Beneficis anuals pagina 11.Panells solars: Elegeixo el model PX 220 perquè es el model que mes s’adapta a la instal·lació.

[pic]
[pic]

Estructura:

S’ha elegit un sistema que utilitza el sistema Sunpremium es un sistema especial dissenyat per instal·lacions fotovoltaiques depetita envergadura i, també instal·lacions fotovoltaiques de gran envergadura .

Tots els components de les estructures han sigut fabricats amb alumini i acer inoxidable, proporcionant d’aquesta manera unes amplies garanties de qualitat, durabilitat i possibilitat de reciclatge.

El sistema de muntatge Sunpremium presenta diverses avantatges:

- Permet una ràpida i fàcil instal·lació.- Personalització de les estructures i del sistema de muntatge per cada mòdul.
- Possibilitat d’instal·lació en qualssevol medi ja que estan preparades amb sistemes de protecció contra neu i vent.[pic]


Cablejat de la instal·lació.

Cable per instal·lacions de energia solar fotovoltaica, tant per connexions de pannells en sèrie, com per a baixades dels grupsde pannells al inversor. Excel·lents propietats de resistència al ozó, raig ultraviolada, humitat, altes i baixes temperatures y resistència a la intempèrie.

Avantatges respecte al cable RV-K convencional:

La temperatura de servei passa de –15º a +90º a –40º +125º
Molt mes flexible que el RV-K.
Baixa emissió de fums i lliure d’halògens.

Especialment dissenyat per aquestes condicions,amb una vida útil de mes de vint anys (el RVK habitualment es te que canviar als tres anys de la seva instal·lació amb els costos que això comporta la parada de la instal·lació i la ma d’obra per la seva reposició.

D’aquesta manera obtenim un cable que suposa una molt bona solució en la seva qualitat \ preu per evitar costos de manteniment en les instal·lacions que en funció de la instal·laciópoden ser milionaris.
 

 
 Convertidor o ondulador :

-Definició: Convertidor senoidal de connexió a Red trifàsica.
-Marca: Seil-Soleil.
-Potencia nominal de la instal·lació: 100 kW.
-Connexió: Trifàsica i neutre.
-Potencia mínima/màxima de la instal·lació: 80/125 A.
-Rang de tensió: 300-600v.
-Tensió màxima de la entrada als mòduls: 700 v.-Tensió mínima d’arrang: 400 v.
-Corrent màxima d’entrada: 424 A.
-Potencia AC kW: 100 kW.
-Tensió de Red nominal: 400 v.
-Corrent nominal: 144.3 A.
-Corrent màxima: 203 A.
-Tensió de funcionament: vn+- 10%
-Freqüència de funcionament: 50 Hz.


Rendiment segons sistema:

- Sistemes fixes 15% tipic >>> 20% maxim (entre 115 a 120 kwp per una de 100kw nominals).

- Sistemes amb seguiment:10% tipic >>> 15% maxim (entre 110 a 115 kwp per una de 100 kw nominals).

Compliment de les normes:

- Directiva Europea Material Electric per baixa tensió 73/23/CEE.
- Directiva Europea de Compatibilitat Electromagnètica EMC89/336 /CEE.
- Directiva 93/68/CEE Denominació CE
- Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002).
- Real decret 1663/2000 regulen les instal·lacions...
tracking img