Plan de accion tutorial en la eso

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7423 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Projecte curricular d’educació secundària obligatòria

PLA D’ ACCIÓ TUTORIAL A L’ ESO

Pere Vives Llacer – Núria Sánchez Hidalgo – Frederic Ramos Casanovas
UPC 2009/2010 MASTER PROFESSORAT SECUNDÀRIA Grup Tecno_2

Índex

Principis generals
Objectius de l’acció tutorial
Finalitats de l’acció tutorial
Responsabilitat de l’acció tutorial
Mapa conceptual del’acció tutorial

Quins són els temes preferents del PAT?
Com s’organitza?

Funcions del tutor

Com escollirem al tutor?
Quina dedicació horària té assignada?

L’acció tutorial
Professorat- tutor i tutor de suport
Objectius de l’ESO
Aspectes preferents a desenvolupar

Mitjans per assolir els objectius de l’acció tutoria

Actuacionsd'atenció del tutor vers l’alumnat
Actuacions del tutor envers la família
➢ Reunions informatives
➢ Entrevistes de pares/mares amb el tutor/a

Coordinació i actuacions de l’ equip docent

L’acció tutorial amb el grup d’alumnes de l’ESO

Reflexions finals sobre l’acció tutorial

Annexos

Annex I: Orientació en les entrevistes
Annex II: Activitats de tutoria
Annex III:Planificació trimestral d’activitats (1r. d’ESO)
Principis generals

L’acció tutorial és un element bàsic de l’activitat docent que consisteix en el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional. El Pla d’acció tutorial és el document de referència per a lacoordinació del professorat i per al desenvolupament de l’acció educativa, forma part del projecte curricular de l’etapa i ha de ser coherent amb la resta d’elements d’aquest. El pla d’acció tutoria, ha de concretar:

• Els aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial

• Els procediments de seguiment i d’avaluació

Entre els seus objectius principals estan els de potenciarla maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social.

Per donar cohesió i sentit al pla d’acció tutorial, cal treballar els següents àmbits:

• Els alumnes, ja que són els protagonistes del procés educatiu i l’objectiu fonamental de l’acciódocent és el seu creixement integral.

• El Centre Educatiu, professorat, tutors, departament d’orientació pedagògica i equip directiu, ja que tots som corresponsables de la funció tutorial i orientadora dels alumnes

• Context Sociocultural, famílies, ajuntament, entitats locals, etc., per establir connexions directes entre la família i l’escola, així com obrir l’escola a l’entorn ifer-la més propera.

L’acció tutorial pel que fa a l’ESO està regulada al Decret 143/2007, de 26 de juny, ordenació de l’educació secundària obligatòria, al capítol 5è, acció tutorial i orientació.

Objectius de l’acció tutorial

La socialització primària és una responsabilitat de la família, però el centre educatiu és el lloc on l’infant o l’adolescent farà l’aprenentatge d’una socialitzaciósecundària (establiment de vincles d’amistat, de companyonia, …) amb l’ajuda dels adults que fan una funció molt important de modelatge. Per tant el Pla d’acció tutorial centrarà els seus objectius en:

– L’orientació acadèmica, personal i professional dels alumnes.
– Potenciar la seva maduresa.
– Potenciar la seva autonomia.
– Potenciar la capacitat de prendre decisionscoherents i responsables.
– La cohesió i dinamització del grup classe.
– La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.
– La comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat.
– La col·laboració en aspectes organitzatius del centre.

Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat, en l’acció tutorial s’ha de considerar el...
tracking img