Plan de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Data d´actualizació: 30/03/09 Pàgina 1 de 9
LES CLAUS PER A REALITZAR UN PLA D’EMPRESA QUE
T’APROPI A L’ÈXIT
Data d´actualizació: 30/03/09 Pàgina 2 de 9
Introducció
El present dossier vol ser una eina que serveixi als emprenedors per a encarar el pla
d’empresa definitiu, és a dir per a poder desenvolupar el millor document possible per
a la valoració d’una idea empresarial.
Un plad’empresa no és obligatori, però així com abans de tirar-nos a la piscina
comprovem si hi ha aigua, cal realitzar un pla d’empresa per a comprovar que existeix
el mercat i que el producte o servei s’ajusta al mercat que s’ha observat, valorar si el
negoci té una viabilitat tècnica, econòmica i financera.
I) El pla d’empresa no és un tràmit burocràtic
El primer motiu, com ja s’ha esmenat en laintroducció, pel qual la persona
emprenedora ha d’iniciar el procés de realització del pla d’empresa, és per valorar la
viabilitat de la idea de negoci. Això suposa redactar un document on es plasmarà la
recerca d’informació en diferents àmbits, la descripció d’una sèrie de processos, com
per exemple l'estructura del servei o del procés de producció, la realització d’un estudi
de mercat i les sevesconclusions, l’establiment d’estratègies de vendes, la definició de
l’organització interna, el càlcul de la inversió inicial,... Tota aquesta informació
permetrà a l’emprenedor fer una anàlisi de la seva idea de negoci, validant la idoneïtat
de l’activitat, de l’estratègia comercial, la localització i influència geogràfica del negoci
així com el moment de llançament del projecte.
Realitzar unpla d’empresa no és obligatori, però si és molt recomanable. Per aquest
motiu un bon pla d’empresa neix de la reflexió, l’estudi i el desenvolupament d’una
idea de negoci. No s’ha de córrer en fer el pla d’empresa, ja que aquest és la primera, i
potser la més important, inversió que una persona emprenedora realitza per a la seva
empresa. Cal donar forma i estructura a la idea que es té al cap,sobretot si es vol
presentar a tercers per a obtenir finançament.
Un pla d’empresa és una eina, imprescindible, per obtenir finançament, ja que
qualsevol entitat financera, Business Angels o entitat de Capital Risc, valorarà la
viabilitat del pla d’empresa (tècnica, comercial, econòmica i financera) i, juntament
amb altres factors, decidirà si invertir o no en el projecte. En cas que esvulgui
sol·licitar una subvenció, cal tenir en compte que un dels requisits que es sol·licita
sempre és tenir un pla d’empresa; per tant, cal tenir un bon document per a poder
optar a obtenir-la.
II) Document coherent, quantificat i sense argumentacions dèbils
En el moment en què es realitza una lectura externa, el pla d’empresa ha de convidar
a la persona que l’està llegint a continuar fins alfinal; per tant, és important que
facilitem la lectura i la fem atractiva. Cal utilitzar lletres grans, deixar espais en blanc
entre paràgrafs, no tenir por a utilitzar el punt i apart, utilitzar material de suport gràfic
per acompanyar qualsevol explicació (taules, fotografies, gràfiques,…).
Normalment la persona emprenedora té cinc minuts o menys per captar l’atenció d’una
personainversora, si li costa molt entendre el pla d’empresa realitzat, no hi invertirà
res. No s’ha d’afegir per afegir, tota la informació que apareix en un pla d’empresa ha
de ser útil, ja sigui per entendre el context de l’empresa o per reforçar una predicció o
valoració realitzada.
Data d´actualizació: 30/03/09 Pàgina 3 de 9
Els elements claus que tot pla d’empresa ha de tenir són:
 Presentació de laidea
 Origen del negoci
 Presentació de l'equip promotor
 Descripció del producte i/o servei
 Estudi de mercat
 Pla de màrqueting
 Pla econòmic financer
 Anàlisi DAFO (punts forts i febles de l’empresa)
 Conclusions
És recomanable que el pla d’empresa estigui acompanyat d’un Resum Executiu, on
s’exposa de forma resumida i més atractiva la informació més rellevant del negoci....