Plan de marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (572 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 18 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.1 Estructura socio- económica de Santiago de Compostela

A capital galega conta cunha poboación de 95.092 habitantes , segundo o censo publicado pólo Instituto galego de estatística para o ano2009. Desta poboación atópanse en situación de desemprego unhas 6.511( IGE 2009), sendo o sector servizos a rama que maior índice de paro rexistra.


Cadro 1.1: Evolución do paro por sectores 2009en Santiago de Compostela. Fonte:Elaboración propia datos IGE.

O nivel de formación da cidade é de notable importancia, contando cunha das mellores universidades do país. Dentro do tema que vamosabarcar destaca a facultade das Ciencias da Comunicación, o Instituto de Informática, o Instituto de Investigacións tecnolóxicas ou o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información. En canto arama de audiovisuais cabe mencionar o Centro de estudos Fílmicos (CEFILMUS). Ademais, son numerosos os ciclos medios ofertados en diversos centros do municipio, que dan acceso o mundo laboral das TIC´se audiovisuais.

Tipo de estudos Nº matriculados
Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas 223
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 198
Licenciatura en Historia da Arte 539
Licenciaturaen Xornalismo 535

Cadro 1.2: Titulacións relacionadas coa materia ofertadas en Santiago de Compostela.Fonte: Elaboración propia a partir de datos da USC

En canto o tecido empresarial, cabedestacar que, en Santiago de Compostela están rexistradas un total de 10.094 empresas, das cales 648 están relacionadas co sector das novas tecnoloxías.
Santiago de Compostela é a sede de numerosasorganizacións empresariais, agrupacións comerciais e asociacións de profesionais que animan un sólido tecido empresarial e aportan numerosos servizos de asesoramento empresarial. Isto supón un factor cableno crecemento e difusión das novas tecnoloxías.

1.2 Novas tecnoloxías:

O sector das Tic, xunto co sector audiovisual forman parte das denominadas Tecnoloxías Críticas Sectoriais (INCITE)....
tracking img