Plan de residuos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1188 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

|OBRA | |
|PROMOTOR | |
|CONTRACTISTA ||

|Elaborat per; |Aprobat per; |
|L |Direcció facultativa: |
|| |
| | |

ÍNDEX

1. Mesures de minimització i prevenció de residus

2. Estimació de la generació de residus

3.Operacions de gestió de residus

4. Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió dels residus

1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

Es pendran com a mesures de minimització de residus les accions marcades amb una X a la taula adjunta.

|ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ |SI|NO |
|1 |Es preservaran els productes o materials que siguin reutiitzables o reciclables durant els |( |( |
| |treballs ? | | |
|2 |S’impartiran tasques de información/formación entre els treballadors i les subcontrates perquè |( |(|
| |col.loquein els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus de residu , si s’en preveu| | |
| |o no el reciclatje, etc)? | | |
|3 |S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense excreixos ) i |( |(|
| |s’intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats , ajustant-los als estrictamente | | |
| |necessaris per a l’execució de l’obra? | | |
|4 | |( |(|
| |Sempre que sigui viable es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos d’una | | |
| |grandària que permeti reduïr la producció de residus d’embolcalls? | | |
| |Es donarà preferencia a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes d’embalatge|( |( ||5 |que tendiesen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats , | | |
| |biodegradables i que puguin ser retornables o si, més no reutilitzables? | | |
|6 |S¡intentarà escollir materials i productes d’acord amb les preescripccions establertes en el |( |( |
||projecte , suministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió| | |
| |dels residus que generen a l’obra els seus productes (pactant previament el percentatje i | | |
| |característiques dels residus que acceptarà com a retorn ) o, si això no és viable , que informin | | |
|...
tracking img