Plan docente

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2025 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Assignatura

Nom de l’assignatura|ECONOMIA DE L'EMPRESA I|
Codi|221010|
Curs acadèmic|2009-10|
Ensenyament|Administració i Direcció d'Empreses|
Departament|Economia i Organització d'Empreses|
Tipus d’assignatura |Obligatòria|
Cicle|Primer|
Crèdits|7,50|
Impartició|Semestral|
Semestre|Primer|
Coordinador / Resp.|Ana Núñez Carballosa||

Objectius de l’assignatura -

· Adquiriruna visió introductòria de l’àmplia varietat d’aspectes i problemes de caire empresarial que han de ser objecte d’una consideració més profunda i detallada en el marc dels diferents programes especialitzats de què consta el Pla d’estudis de la Facultat.· Familiaritzar-se amb els conceptes clau de l’organització d’empreses, tot tractant de precisar amb el màxim rigor el llenguatge o terminologiaprofessional. · Identificar l’empresa com un sistema obert, la qual cosa ha de permetre comprendre les conseqüències de cada acció sobre altres àrees de l’empresa o sobre aquesta en el seu conjunt, destacant-ne en tot moment la importància de l’entorn. · Posar en pràctica la capacitat d’anàlisi, síntesi o diagnòstic per a la resolució de petits casos o problemes.|

Metodologia -

La metodologiade l’assignatura es basarà fonamentalment en la classe magistral presencial. Aquesta es complementarà amb la realització de diferents activitats (resolució de casos, problemes,...) -ja siguin individuals o en petits grups- tant dintre com fora de l’aula.El Campus virtual serà l’eina principal de comunicació entre l’estudiant i el professor, on es publicarà tota la informació relativa al’assignatura (normes d’avaluació, dates de lliurament de les activitats,...).|

Avaluació -

Hi ha dues opcions possibles per a l’avaluació de l’assignatura:Avaluació continuadaL’avaluació continuada (AC) consisteix en el lliurament de diferents activitats durant el semestre (l’estructura detallada es publicarà al Campus virtual quan comenci el curs). Si es lliuren aquestes activitats (complint elsterminis que s’estableixin), la nota global d’avaluació continuada tindrà un 25% de pes en la qualificació final de l’assignatura, mentre que la nota de l’examen suposarà el 75% restant.· Les activitats d’AC seran de diferents tipus: Discussió individual o en grup d’un cas proposat i lliurament de les corresponents conclusions, resolució d’alguns problemes, etc. · La nota d’AC només es tindrà encompte si la nota d’examen és com a mínim de 3,5 sobre 10 punts. · El lliurament per part de l’estudiant de la primera de les activitats proposades d’avaluació continuada implica que ha escollit aquesta opció d’avaluació, per la qual cosa l’examen final tindrà, en qualsevol cas, un pes del 75% de la nota final de l’assignatura. Aquestes normes s’aplicaran a les dues convocatòries de l’assignatura.Això vol dir que la nota d’AC (per a aquells estudiants que hagin optat per aquesta via), tindrà validesa tant a la primera com a la segon convocatòria d’examen.Avaluació únicaEl sistema d’avaluació única consisteix en un examen final, tant a la primera com a la segona convocatoria.En tots dos casos (avaluació continuada o avaluació única) l’examen final és el mateix i constarà de dues parts, unateòrica i una pràctica, amb una ponderació del 50% cada part. La part teòrica constarà d’una sèrie de preguntes tipus test i de preguntes curtes.|
Assignatures prèvies recomanades -

|

Altres recomanacions -

|

Blocs temàtics - Temes -

Núm|Títol|
I|L’empresa: naturalesa i finalitats|
II|La direcció i l’entorn empresarial|
III|Aspectes constitutius de l’empresa|IV|La inversió a l’empresa|

Blocs temàtics

Bloc I|

Títol del bloc|L’empresa: naturalesa i finalitats|

Continguts |TEMA 1. INTRODUCCIÓ1.1. Alguns conceptes bàsics de l’economia. El principi d’economicitat.1.2. La producció com a activitat: sentit tècnic i sentit econòmic. Els factors de producció.1.3. L’empresa com a unitat de producció: l’explotació i l’empresa.TEMA 2. L’EMPRESA I...
tracking img