Plan general contable

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6104 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PGC PIMES REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre QUADRE DE COMPTES

2494. Desemborsaments pendents sobre participacions a ll/t en emp. associades. 2495. Desemborsaments pendents sobre participacions a ll/t en altres parts vinculades. 25. ALTRES INVERSIONS FINANCERES A LL/T 250. Inversions financeres a ll/t en instruments de patrimoni. 251. Valors representatius de deute a ll/t. FINANÇAMENTBÀSIC 252. Crèdits a ll/t. 253. Crèdits a ll/t per alienació d’immobilitzat. 10. CAPITAL 254. Crèdits a ll/t al personal. 100. Capital social. 255. Actius per derivats financers a ll/t. 101. Fons social. 258. Imposicions a ll/t. 102. Capital. 259. Desemborsaments pendents sobre participacions 103. Socis per desemborsaments no exigits. en el patrimoni net a ll/t. 1030. Socis per desemborsaments noexigits, capital 26. FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A LL/T social. 260. Fiances constituïdes a ll/t. 1034. Socis per desemborsaments no exigits, capital 265. Dipòsits constituïts a ll/t. pendent d’inscripció. 28. AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE 104. Socis per aportacions no dineràries pendents. L’IMMOBILITZAT 1040. Socis per aportacions no dineràries pendents, 280. Amortització acumulada de l’immobilitzatintangible. capital social. 2800. Amortització acumulada de recerca. 1044. Socis per aportacions no dineràries pendents, 2801. Amortització acumulada de desenvolupament. capital pendent d’inscripció. 2802. Amortització acumulada de concessions 108. Accions o participacions pròpies en situacions administratives. especials. 2803. Amortització acumulada de propietat industrial. 109. Accions oparticipacions pròpies per a reducció de 2805. Amortització acumulada de drets de traspàs. capital. 2806. Amortització acumulada d’aplicacions 11. RESERVES informàtiques. 110. Prima d’emissió o assumpció. 281. Amortització acumulada de l’immobilitzat material. 112. Reserva legal. 2811. Amortització acumulada de construccions. 113. Reserves voluntàries. 2812. Amortització acumulada d’instal·lacionstècniques. 114. Reserves especials. 2813. Amortització acumulada de maquinària. 1140. Reserves per a accions o participacions de la 2814. Amortització acumulada d’utillatge. societat dominant. 2815. Amortització acumulada d’altres instal·lacions. 1141. Reserves estatutàries. 2816. Amortització acumulada de mobiliari. 1142. Reserva per capital amortitzat. 2817. Amortització acumulada d’equips per aprocessos 1144. Reserves per accions pròpies acceptades en d’informació. garantia. 2818. Amortització acumulada d’elements de transport. 118. Aportacions de socis o propietaris. 2819. Amortització acumulada d’altre immobilitzat 119. Diferències per ajust del capital a euros. material. 12. RESULTATS PENDENTS D’APLICACIÓ 282. Amortització acumulada de les inversions 120. Romanent. immobiliàries. ACTIU NOCORRENT 121. Resultats negatius d’exercicis anteriors. 29. DETERIORAMENT DE VALOR D’ACTIUS NO 129. Resultat de l’exercici. CORRENTS 13. SUBVENCIONS, DONACIONS, LLEGATS I 20. IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES 290. Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible. ALTRES AJUSTOS EN PATRIMONI NET 200. Recerca. 2900. Deteriorament de valor de recerca. 130. Subvencions oficials de capital. 201.Desenvolupament. 2901. Deteriorament de valor de desenvolupament. 131. Donacions i llegats de capital. 202. Concessions administratives. 2902. Deteriorament de valor de concessions 203. Propietat industrial. 132. Altres subvencions, donacions i llegats. administratives. 137. Ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis. 205. Drets de traspàs. 2903. Deteriorament de valor de propietat industrial.206. Aplicacions informàtiques. 1370. Ingressos fiscals per diferències permanents a 2905. Deteriorament de valor de drets de traspàs. 209. Avançaments per a immobilitzacions intangibles. distribuir en diversos exercicis. 2906. Deteriorament de valor d’aplicacions 1371. Ingressos fiscals per deduccions i bonificacions a 21. IMMOBILITZACIONS MATERIALS informàtiques. 210. Terrenys i béns...
tracking img