Plec de condicions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2285 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

El present Plec de Condicions constitueix el conjunt de instruccions, normes i especificacions que juntament amb lo especificat en els plànols del projecte, defineixen tots els requisits tècnics de la fabricació d’aquest projecte.

L’objectiu del mateix, és el de definir les obligacions dels fabricants durant la realització del mànec de manillar, complinttotalment amb els articles del present plec obligantse a complir les ordres formulades per l’enginyer, des de l’inici de la màquina, fins la recepció final.

EXECUCIÓ DEL PROJECTE

El Projecte s’executarà d’acord amb els plànols i pressupostos, atenint-se a més a les condicions que cregui convenients els dissenyadors dels mànecs pel que fa a muntatge i frabricació fent referència a interpretacionstècniques i a la manera i l’ordre d’execució dels treballs.

2.1 Condicions generals de caràcter facultatiu
2.1.1 De les obligacions i drets del constructor
2.1.1.1 Presència en l’execució del projecte
El constructor o bé un autoritzat per ell, haurà d’estar present en el lloc d’execució del projecte, ja sigui pel muntatge de o la frabricació del mànec. El constructor haurà d’estar presentdes de que comenci el muntatge fins que l’aparell estigui acabat i s’hagi probat previament el funcionament

2.1.1.2 Presència del Constructor
El Constructor haurà de presentar-se en l’indret d’execució del projecte, sempre que
l’Enginyer Tècnic ho demani.

2.1.1.3 Llibre d’Ordres
El Constructor tindrà el Llibre d’Ordres en el que s’inscriuran les ordres que l’Enginyer
Tècnic necessitidonar-li, sense cap perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui
convenient. Aquestes ordres les firmarà el Constructor com a coneixedor d’elles,
especificant a més, el dia i l’hora en què ho verifica.

2.1.1.4 Interpretació del projecte

Correspon exclusivament a l’Enginyer Tècnic designar la interpretació tècnica del projecte i la conseqüent expedició d’ordres complementàries, gràfiqueso escrites, per al seu desenvolupament.
L’Enginyer Tècnic del projecte podrà ordenar, abans de la seva execució, les modificacions de detall del projecte que cregui convenients, sempre i quan no alterin les línies generals d’aquest.
El Constructor no podrà fer per ell mateix ni la més petita de les alteracions de cap part
del projecte sense l’autorització escrita de l’Enginyer Tècnic.

2.2Condicions generals de caràcter econòmic
2.2.1 Base fonamental
Com a base fonamental s’estableix el principi pel qual el Constructor ha de percebre
l’import de tots els treballs executats, sempre i quan aquests s’hagin dut a terme amb
arranjament i subjecció del Projecte, Condicions Generals i Particulars que regeixin la
instal·lació del cremador i aparells complementaris.

2.2.2 Garantiesde compliment i fiances

2.2.2.1 Garanties
L’Enginyer Tècnic i la Propietat podran exigir al Constructor la presentació de
referències bancàries o d’altres entitats i persones, amb l’objectiu d’assabentar-se de si
aquest reuneix totes les condicions requerides per l’exacte compliment del contracte.
Aquestes referències, si li són demanades, les presentarà abans de la firma del contracte.2.2.2.2 Establiment de la fiança
La fiança que s’exigirà al Constructor per que respongui del compliment del contracte
serà un 10% de l’import dels pagaments que s’estableixin en el contracte, si és que en
aquest document no s’estableixen altres procediments.

2.2.2.3 Execució dels treballs amb càrrec a la fiança
Si el Constructor es negués ha realitzar pel seu compte els treballs precisosper finalitzar
els equips en les condicions contractades, se li podrà encarregar l’execució a un tercer, o
directament per administració, abonant el seu import amb la retenció en concepte de
fiança, sense perjudici de les accions legals a les que tingui dret el Propietari en cas de
que l’import de la fiança no sigui el suficient per abonar l’import de les despeses
efectuades en els equips que...
tracking img