Pliego

Páginas: 124 (30941 palabras) Publicado: 26 de abril de 2011
CONTRATO DE OBRAS
Procedemento de adxudicación aberto
Varios criterios de valoración

PREGO TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
REXERÁN NO PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
VALORACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS

ÍNDICE

1.-ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
1.1.-Competencia para contratar
1.2.-Perfil do contratante e plataforma decontratos públicos de Galicia
1.3.-Medios de comunicación entre o órgano de contratación e os licitadores

2.-RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO

2.1.-Cadro de características do contrato
3.-CALIFICACIÓN DO CONTRATO
4.-DELIMITACIÓN DO CONTRATO: CONTRATO SUXEITO OU NON A

REGULACIÓN HARMONIZADA
5.-PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN, CRITERIOS DE VALORACIÓN E
TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE6.-DISPOSICIÓNS XERAIS
6.1.-Obxecto do contrato
6.2.-Número de proposicións a presentar
6.3.-Variantes
6.4.-Orzamento base de licitación e prezo do contrato. Valor estimado do
contrato
6.5.-Existencia de crédito orzamentario
6.6.-Publicidade da financiación con fondos da Unión Europea
6.7.-Prazo de execución do contrato e prórroga
6.8.-Información aos licitadores
6.9.-Renuncia edesistimento

7.-CLÁUSULAS ESPECIAIS DE LICITACIÓN

7.1.-Licitadores: aptitude e capacidade
7.1.1.-Aptitude para contratar
7.1.2.-Capacidade e non incursión en prohibición de contratar

I22A22.03.11 1/79


CONTRATO DE OBRAS
Procedemento de adxudicación aberto
Varios criterios de valoración

7.1.3.-Unión de empresarios

7.1.4.-Clasificación e solvencia7.1.4.1.-Clasificación
7.1.4.2.-Solvencia

7.2.-Acreditación de determinados aspectos a efectos de preferencia na

adxudicación en caso de empate
7.3.-Garantía provisional
7.4.-Lugar e prazo de presentación de proposicións
7.5.-Modalidade de presentación e contido das proposicións

7.5.1.-Sobre A: documentación xeral acreditativa dos requisitos previos
7.5.2.-Sobre B: documentación da ofertaacreditativa dos criterios de
valoración non cuantificables de forma automática
7.5.3.-Sobre C: documentación da oferta acreditativa dos criterios de

valoración cuantificables de forma automática
7.6.-Pluralidade de criterios de valoración das ofertas: puntuación e ponderación
7.7.-Mesa de contratación

7.7.1.-Constitución e composición

7.7.2.-Funcionamento: apertura de sobres,comprobación e valoración de
ofertas, proposta de declaración de proposicións económicas con
valores anormais ou desproporcionados no seu caso e proposta de
adxudicación

7.8.-Ofertas con valores anormais ou desproporcionados

7.9.-Clasificación de ofertas e adxudicación
7.9.1.-Clasificación de ofertas
7.9.2.-Documentación a exixir antes da adxudicación
7.9.3.-Garantía definitiva7.9.4.-Acto de adxudicación e notificación e publicidade da adxudicación
7.9.5.-Devolución da documentación e no seu caso da garantía provisional

8.-FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
8.1.-Documentación previa á formalización do contrato a exixir ao
adxudicatario

I22A22.03.11 2/79


CONTRATO DE OBRAS
Procedemento de adxudicación aberto
Varios criterios de valoración8.2.Documentos
que revisten carácter contractual
8.3.Documento
de formalización
8.4.-Publicidade da formalización do contrato: Perfil do contratante e diario
oficial
9.EXECUCIÓN
DO CONTRATO
9.1.Comprobación
do replanteo e inicio das obras
9.2.Dirección
facultativa e inspección da execución das obras
9.3.Programa
de traballo
9.4.-Sinalización das obras
9.5.-Accesibilidade esupresión de barreiras
9.6.-Dereitos e obrigas das partes
9.6.1.-Réxime de abonos ao contratista
9.6.2.-Revisión de prezos
9.6.3.-Obrigas laborais e sociais
9.6.4.-Autorizacións e licencias
9.6.5.-Execución do contrato e responsabilidade do contratista
9.6.6.-Cumprimento do prazo e penalidades por demora
9.6.7.-Gastos exixibles ao contratista
9.6.8.-Obrigas relativas ás probas de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pliegues
  • pliego
  • Pliegues
  • Pliegues
  • Pliego
  • El Pliegue
  • pliego
  • Los Pliegues

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS