Plolis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (780 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Contribució del Tema 4 al desenvolupament de les competències bàsiques | |
||
|Competència social |Es garanteix a través de tots els continguts que es desenvolupen al llarg del tema. |
|iciutadana | |
| | ||
|Coneixement i interacció amb el |Reconèixer la evolució de la organització territorial a l’EdatMitjana. (Pàg. 64, Act. 1, Taifes i ratzies...;Pàg. 66,|
|món físic |Acts. 1 a 3, Els comtats...; Pàg. 68, Act. 1, Els estats cristians...; Pàg. 69, Act. 1; Pàg. 71, Acts. 4 a6; Pàg. 75,|
| |Acts. 1 a 3, La Corona d’Aragó...) |
|| | |
|Competència cultural |Identificar i valorar les restesarqueològiques de la cultura islàmica. (Pàg. 65, Act. 4) |
|i artística |Observar i analitzar obres del Romànic català. (Pàg. 77, Acts. 1 a 4; Pàg. 79, Act.3) |
| | | ||Tractament de la informa-ció i |Interpretar informació presentada en diversos formats. (Pàg. 66, Acts. 1 a 3, Els comtats...; Pàg. 69, Act. 1, Els |
|competència digital |estats...
tracking img