Plurilingüismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 52 (12799 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
{

L’escola valenciana

Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià
VICENT PASCUAL

}

COL·LECCIÓ LES CLAUS DE LʼESCOLA
http://www.fev.org/lesclaus

L’escola valenciana
Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià

VICENT PASCUAL

Sumari

1 2 3

Antecedents.................................................................................................................................. 8 Una nova situació ......................................................................................................................... 8 Quin model d’educació plurilingüe i intercultural? ......................................................................9 3.1 Què entenem per educació plurilingüe iintercultural en el nostre context? .................. 9 3.2 Quins han de ser els objectius del model valencià d’educació plurilingüe i intercultural? ...10 3.3 Quin és el marc jurídic del model valencià d’educació plurilingüe i intercultural? ........11 3.4 Quin és el marc teòric del model valencià d’educació plurilingüe i intercultural? ......... 15 3.5 Com hauria d’organitzar-se el sistemaeducatiu? ........................................................ 19 3.6 Com hauria de planificar el centre el projecte plurilingüe? ..........................................21 3.7 L’aplicació del projecte plurilingüe ............................................................................. 21 3.8 L’avaluació del projecte plurilingüe............................................................................ 25

4 5 6 7

La formació del professorat ...........................................................................................................25 Les mares i els pares .....................................................................................................................26 Una política lingüística educativa necessària...............................................................................26 Consideracions finals ...................................................................................................................28

Tota societat s’imagina a si mateixa en un futur pròxim i intenta preparar les generacions més joves perquè puguen viure aquest futur. Gran part dels valencians imaginem el futur del nostre país com una societatavançada, culta, lliure, oberta a les llengües i a les cultures, competitiva i solidària, on els nostres fills puguen desenvolupar les seues potencialitats com a persones, com a professionals i com a ciutadans. Tenim tot el dret, doncs, d’imaginar també les escoles que ens han d’ajudar a crear aquesta societat valenciana del futur i a educar els valencians –els nascuts ací i els arribats de fora– que hiconviuran.

1 Antecedents
Si alguna cosa ha quedat demostrada des de la LUEV, és que l’escola valenciana ha sigut l’única opció vàlida per a impartir el model d’enriquiment d’educació bilingüe que el País Valencià necessitava, i l’única capaç d’aconseguir els complexos objectius que aquest tipus d’educació ha exigit com a meta a l’acabament dels ensenyaments obligatoris. Cal dir, però, quel’assoliment d’aquests objectius, tal com preveia el seu disseny inicial, ha sigut l’èxit del Programa d’Ensenyament en Valencià i del Programa d’Immersió Lingüística, mentre que el Programa d’Incorporació Progressiva, com a conseqüència de l’escassa atenció al valencià en el seu itinerari curricular, ha aconseguit rendiments inferiors no solament en la llengua pròpia del país, sinó també,comparativament, en la resta de les àrees curriculars. Així ho han posat de manifest totes les avaluacions dels programes que s’han realitzat en el nostre sistema educatiu, com ara la de Domènech i Zornoza (1996) de 1000 alumnes de 3r d’EGB, i les dues de l’IVECE: l’una (2000) de 1228 alumnes de 4t d’ESO i l’altra (2004) de l’alumnat d’educació infantil de 14 centres PEBE. En totes ha quedat patent la...