Polímers termoplàstics vinílics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (702 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
POLÍMERS TERMOPLÀSTICS VINÍLICS
S’obtenen de tractar l’etilè com a matèria primera obtingut del craqueig del petròli. Podem trobar diversos tipus de polímers termoplàstics vinílics: - Polietilè debaixa intensitat (LDPE): És un termoplàstic semicristal·lí de color blanc, tou, flexible i molt oxidable. En forma de film s’usa per embalar, també s’usa per a les bosses comercials i sacs dedeixalles. - Polietilé d’alta densitat (HDPE): És un termoplàstic de color blanc, altament tenaç; és impermeable als líquids i als gasos i es un bon aïllant elèctric. És el plàstic més usat per als envasos deplàstic, sobretot en els de neteja i la llet; - Polipropilè (PP): és un polímer semicristal·lí, resistent a diversos solvents i alguns àcids, que s’obté de la polimerització del propè. Té aplicacionscom embalatges per a aliments teixits pel·licules, transparents, equips de laboratiri, mànegues i tubs. Hi ha dos tipus de polipropilè: A – PP homopolímer: que és el que sobté del propil pur. N’hi hade tres tipus: • PP atàctic: és un material totalment amorf i no te gaires aplicacions. • PP isotàctic: és u material amb gran cristanilitat. És l’homopolímer més utilitzat avui en dia. • PPsindiotàctic: és molt poc cristal·li lo que el fa més flexible que el PP isotàctic però menys resistent. B – PP copolímer: quan afegim als homopolímers entre un 5% i un 30% d’etilè en el procés depolimmerització, obtenim copolímers, que tenen més resistència mecànica. En trobem de dos tipus: • Copolímer estadístic: d’urant el proces de polimerització, s’introdueix al mateix reactor etilè i propalè. •Copolímer en blocs: en aquest cas primer s’afegeix en un reactor propalè i després, en un altre reactor s’afegeix etilè, que polimeritza s’obre el PP ja fromat. - Poliestirè(PS): és un polímmer que s’obtéde la polimerització de l’estirè. Es deforma als 100º aproximadamen. Té l’avantatge de ser un material fàcil d’utilitzar i barat. N’hi ha quatre tipus principalment. A – PS cristal, que és fràgil,...
tracking img