Política d'aquisicions de continguts digitals a la biblioteca pública

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1763 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Política d’adquisicions de continguts digitals de la Biblioteca Pública

Fins socials
Els fins de la Biblioteca Pública Joan Miró (BPJM) són socials: desenvolupa la seva activitat a fi de satisfer les necessitats de la societat i dels individus, seguint les línies apuntades pel Manifest de la IFLA/Unesco sobre biblioteques públiques.

Missió
La missió dels serveis bibliotecaris és posar al’abast de tota la comunitat els recursos necessaris que satisfacin, de manera còmoda i senzilla, les necessitats informatives i de lleure dels seus usuaris, a més de fomentar l’interès per la lectura i les manifestacions artístiques en general.

Visió
La BPJM ha de ser el centre cultural de la comunitat, amb projecció cap a l’exterior i amb protagonisme social, que garanteixi el dret d’accéslocal a la cultura i a la informació. Ha de ser una institució dinàmica i amb capacitat d’actuació per satisfer les necessitats de la seva comunitat pel que fa l’aprenentatge al llarg de la vida, la presa de decisions i el desenvolupament cultural de les persones.

Usuaris
Malgrat que els nostres usuaris reals pertanyen fonamentalment als segments infantil i juvenil, cal tenir present que elpúblic objectiu de qualsevol biblioteca pública, i per descomptat també de la nostra, és molt més ampli i abasta la totalitat de la comunitat.

Tot i la diversitat de criteris que podem seguir a l’hora de segmentar el mercat, ens centrarem en les necessitats informatives. Així doncs, atenent a les necessitats informatives, podem distingir:

1. Els ciutadans o públic general: aquest tipusd’usuaris solen cercar informació d’índole diversa, que es deriven generalment d’activitats d’oci (cultura i esports), la salut (malalties), gestions administratives, cerca d’oportunitats de treball i formació.

2. Els estudiants: es caracteritzen per la necessitat d’adquirir i/o actualitzar coneixements, desenvolupar habilitats, redactar treballs i documents i aclarir/consolidar conceptes. Dins d’aquestgrup podem distingir diferents subgrups:

a. Estudiants de primària
b. Estudiants de secundària
c. Estudiants universitaris
d. Estudiants de formació permanent

3. Els professionals: necessiten informació per a resoldre problemes i desenvolupar projectes i per a la presa de decisions.
4. Els empresaris: podem incloure en aquest grup aquelles persones que regenten negocis turístics, elsconstructors, els promotors immobiliaris, els comerciants,... Necessitaran informació d’actualitat sobre l’entorn, tendències de mercat, oportunitats de negoci...

Finalment, no podem deixar de banda els usuaris interns; és a dir, aquells que pertanyen a l’organització de la qual depèn la nostra biblioteca: bàsicament, personal administratiu i tècnic dels diferents departaments de l’Ajuntament iels membres del consistori.

Selecció de recursos

La nostra col•lecció digital ha d’adaptar-se a les necessitats dels nostres usuaris i de la comunitat a la qual serveix. Per tant, seran les característiques de la nostra comunitat i la diversitat de públics o grups d’usuaris els que determinaran la nostra selecció de recursos.

Bases de dades

• Westlaw (Editorial Aranzadi). Base dedades que permetconsultar legislació, jurisprudència i bibliografia d’àmbit autonòmic, estatal o comunitari. També hi ha una secció de “Pràctics” que conté informació de caràcter doctrinal (normativa bàsica, comentaris, casos pràctics, formularis, llistes de control...). Les bases de dades que es poden consultar son les següents: inciatives legislatives, legislació autonòmica, legislació estatal,legislació consolidada, legislació personalitzada, jurisprudència personalitzada, fons de jurisprudència i bibliografia. Es tracta de la més completa base de dades jurídica de l’estat espanyol.

• Bases de dades del CSIC (ICYT, ISOC, IME). Contenen la producció científica publicada a Espanya des dels anys 70. Recullen fonamentalment articles de revistes científiques i de forma selectiva Actes...
tracking img