Polítiques educatives, legislació escolar i intervenció psicopedagògica. loe, lec i indicacions estudis pisa

Páginas: 22 (5433 palabras) Publicado: 17 de junio de 2011
POLÍTIQUES EDUCATIVES,LEGISLACIÓ ESCOLAR I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

PAC3: ANÀLISI DE LA LOE, LEC I INDICACIONS DELS ESTUDIS PISA

Ma Victòria Giménez Romero

1. Tractament que es fa, a la LOE, dels valors: equitat, llibertat, excel•lència, eficiència.

A qualsevol llei sobre educació podríem identificar un discurs sobre la finalitat de l’educació, una presentació de les formes que calemprar, dels continguts que s’han de prioritzar i, finalment, sobre els agents implicats en fer efectiu dit procés educatiu o dit d'una altra manera, dins tota proposta legislativa hi ha una sèrie d'objectius a desenvolupar que exigeixen determinades maneres i continguts i, evidentment, uns agents que puguin fer possible la seva articulació.
Segons la manera de concebre l’educació que esplanteja en el preàmbul de la Llei, l’educació és el mitjà més eficaç per desenvolupar integralment la personalitat de l’ésser humà, per potenciar valors cívics i democràtics com la tolerància, l’equitat, la justícia, la solidaritat i la pau tant des del punt de vista cientificotècnic com des del punt de vista moral.
Segons el glossari del mòdul 1, els valors d'equitat, llibertat, excel•lència ieficiència, es defineixen de la següent manera:
Eficiència. Valor que en política educativa fa prevaler les consideracions relatives a l'eficàcia de les accions amb economia de mitjans. També pot fer referència a l'adequació de les polítiques respecte a les necessitats que tracten de satisfer.
Equitat. Valor que en política educativa fa prevaler la igualtat d'oportunitats, fins i tot quan això implicauna atenció diferenciada per compensar desigualtats de partida.
Excel•lència. Valor que en política educativa anteposa l'atenció a les persones o matèries en les quals és més viable aconseguir un èxit diferenciat o més gran que en la resta.
Llibertat. Valor que en política educativa anteposa la capacitat d'elaborar projectes educatius diferenciats i, per tant, la possibilitat d'escollir en elmarc d'una oferta educativa diversificada.
En el Títol Preliminar, (CAPÍTOL I Principis i fins de l’educació Article 1. Principis.), la LOE estableix una sèrie de principis que parlen, entre d'altres, dels valors que ens ocupen en aquest primer apartat:
a) La qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies.
b) L’equitat, que garanteixi laigualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no-discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb una atenció especial a les que derivin de discapacitat.
c) La transmissió i la posada en pràctica de valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat, la ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, laigualtat, el respecte i la justícia, com també que ajudin a superar qualsevol tipus de discriminació.
g) L’esforç individual i la motivació de l’alumnat i h) L’esforç compartit per alumnat, famílies, professors, centres, administracions, institucions i el conjunt de la societat.(excel•lència).
La LOE aposta definitivament per una educació no excloent, oberta a tothom, que es regeixi pel principid’equitat que està en l’ànima i la lletra de la Declaració Universal dels Drets de l’Home (1948) i en la Constitució espanyola (1978). Tots els nens i nenes nascuts i nascudes en aquest país o nouvinguts, tenen el mateix dret a beneficiar-se del sistema educatiu, sense cap tipus de discriminació racial, econòmica, lingüística, religiosa, social, ni de cap altre ordre.
Per poder fer efectiu aquestprincipi d'equitat, és necessari fer una inversió en recursos materials i personals per tal que ningú sigui discriminat per raons econòmiques ja que tothom té el dret a ser escolaritzat independentment dels seus orígens i procedències.
Aquesta no exclusió planteja grans possibilitats per a tothom, però també problemes difícils de resoldre en la pràctica, especialment quan no s’hi destinen els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac1 Politiques Educatives, Legislació Escolar i Intervenció Psicopedagògica
  • Politica I Legislació Educatives
  • Loe I Lec
  • Evolució I Actualitat De Les Polítiques I De La Legislació Educativa.
  • Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 1 uoc
  • Trabajo De Legislaci N I
  • Pac 1 Entorn Social I Familiar Intervenció Psicopedagògica
  • CAPÍTULO I pis lis

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS