Policia administrativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 81 (20086 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CURS DE POLICIA ADMINISTRATIVA (FMC)

Del 16 al 31 d’octubre de 2007
Mòdul: Inspecció d’animals

INSPECCIÓ DE NUCLIS ZOOLÒGICS I PROTECCIÓ D’ANIMALS

1. INTRODUCCIÓ.

La legislació actual, que afecta a Catalunya en matèria de protecció d’animals i inspeccions d’activitats, es detallada i específica, i està a l’avantguarda dels païsosmés sensibilitzats amb la matèria.

Cal destacar que la llei 22/2003 de protecció dels animals, considera els animals com a essers vius dotats de sensibilitat psíquica i física, i per tant posseïdors de drets, obligant als seus posseïdors i a les administracions com a garants d’aquests. Alhora també prohibeix el sacrifici dels gossos i gats abandonats, obligant als ajuntaments a fer-se’n càrrecfins l’adopció dels animals o fins el final de la seva vida, restant obligats a garantir-ne el seu benestar (alimentació, atenció veterinària i desenvolupament evolutiu).

Una legislació tan garantista amb els drets dels animals suposa una despesa importantíssima pels ajuntaments i per les administracions responsables, de vetllar pel compliment de tota la legislació. El compliment de lalegislació i el respecte dels drets dels animals només és podrà aconseguir si des de la pròpia administració és treballa per a la sensibilització dels propietaris i és sancionen les conductes incíviques i no respectuoses amb els animals.

D’altra banda ens trobem que altres comunitats d’Espanya no comparteixen la mateixa legislació, ja que Catalunya té competència per autolegislar-se al respecte, fetque suposa situacions que cal reajustar en el tractament d’animals que estan de pas o venen d’altres comunitats.

Es per això que el tractament de cada intervenció requereix una atenció individualitzada i sobre tot l’aplicació del sentit comú, tan necessari en cadascuna de les intervencions que realitza la policia.

El concepte d'animal de companyia, ja no és únicament el de gats i gossos, sinóque s’estén també als animals de la fauna no autòctona que de manera individual viuen amb les persones i han assumit el costum del captiveri, per tal d’incrementar-ne el control i, consegüentment, el grau de protecció.

Actualment la legislació atorga als ajuntaments la major part de la responsabilitat de la defensa dels drets dels animals i la responsabilitat de la inspecció dels centres demanteniments d’animals així com la potestat sancionadora en la majoria dels escenaris possibles, sobre tot pel que fa als animals de companyia i els nuclis zoològics, que generalment podem trobar en la majoria de municipis de Catalunya.

Mitjançant la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, es va comptar amb una legislació global sobre la protecció dels animals. La Llei esmentada,que va ésser capdavantera en el nostre entorn, tenia com a objectiu recollir els principis de respecte, defensa i protecció dels animals que figuren en els tractats i convenis internacionals i en les legislacions dels països socialment més avançats, i també donar unitat a la legislació vigent. Es van establir les normes i els mitjans necessaris a fi de mantenir i de salvaguardar les poblacionsanimals i, alhora, regular-ne la tinença, la venda, el tràfic i el manteniment en captivitat, perquè es portessin a terme amb unes garanties de bon tracte per als animals. Un cop transcorreguts més de deu anys de l’aprovació d’aquesta Llei, és oportú aprovar-ne una de nova que incorpori l’experiència assolida durant aquest període de temps. Durant aquest temps també s’han publicat noves lleisrelacionades amb aquest àmbit, com la de l’experimentació animal, els gossos potencialment perillosos i diversos reglaments de desenvolupament per tal de fer efectiva llur aplicació normativa. La present Llei respon a la necessitat d’adaptar la situació legal de Catalunya a les novetats que es van produint i a l’evolució que la societat catalana ha experimentat en aquesta matèria. Per aquest motiu,...
tracking img