Politica y sociedad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10405 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mòdul 1 Societat, política, poder 

• [pic] 1. Què és la política?

|Algunes definicions clàssiques de la política |
|Entre les definicions clàssiques de la política hom pot distingir almenys quatre grans corrents: |
|la política com a exercici de control sobre persones i recursos.Seria polític tot fenomen vinculat a formes de poder o de |
|domini sobre els altres (Maquiavel, Lasswell, Dahl), que imposen conductes adoptades de manera no espontània. |
|la política com a activitat desenvolupada mitjançant un sistema d'institucions estables –bàsicament l'Estat– autoritzades |
|per a exercir una coacció sobre la comunitat (Weber).|
|la política com a pràctica col·lectiva, orientada per valors d'ordre i equilibri social. Seria política tota activitat |
|encaminada a la protecció de béns, el foment del bé comú o de l'interès general per mitjà de la redistribució de valors |
|(Aristòtil, Tomàs d'Aquino, Locke, Parsons, Easton).|
|la política com a pràctica vinculada a la defensa de la comunitat contra una amenaça exterior. La preparació per a la |
|guerra i l'organització militar –amb les seves exigències de jerarquia, disciplina, recursos fiscals i coacció– estarien en|
|l'origen de l'activitat política permanent (Spencer, Gumplowicz). Aquesta visió s'ha projectat també sobre l'acció política||interna, que és concebuda com una tensió permanent "nosaltres-ells" o "amic-enemic" (Schmidt). |

La nostra opció és considerar la política com una pràctica o col·lectiva que els membres d'una comunitat duen a terme. La finalitat d'aquesta activitat és regular conflictes entre grups. I el seu resultat és l'adopció de decisions que obliguen –per la força, si cal– elsmembres de la comunitat.

Les arrels del conflicte social

Societats sense política?

La història ens ensenya que les comunitats humanes han esdevingut cada cop més complexes: la introducció de nous coneixements i de noves tècniques (per exemple, el desenvolupament de la agricultura o la revolució industrial), i la progressiva especialització del treball han incrementat la diferenciacióinterna de les comunitats. Amb aquesta diferenciació s'ha incrementat el risc de conflictes i, consegüentment, la necessitat d'assegurar-se en contra d'ells mitjançant el recurs de la política

• [pic] 2. Què és el poder polític?

Quan es tracta de la política, es fa gairebé inevitable la referència a la idea de poder; fins a tal punt que la ciència política ha estat considerada per alguns com"cratologia" (del grec kratos, 'poder'): una ciència del poder, encarregada d'estudiar la seva naturalesa, la seva distribució i les seves manifestacions.

La noció de poder es pot definir al voltant de dues grans línies: la que entén el poder com un recurs disponible i la que concep el poder com el resultat d'una relació.

Quan s'interpreta el poder com un recurs, es tendeix a percebre'l comquelcom que es té o es posseeix: "el poder polític és en mans de tal grup o tal persona". Per tant, la qüestió important en política és com apoderar-se del poder. Des d'aquest punt de vista, el poder és o bé un recurs controlat per individus, grups, classes o elits, o bé un recurs dipositat en mans de les institucions.

|Els recursos del poder| |
|Si el poder polític depèn de l'accés que cada actor té a determinats recursos, de quins recursos es tracta? | |
|Els recursos econòmics: són els que permeten de recompensar o penar els actes dels altres. | |
|Els recursos de la coacció: són els que faculten per a limitar o anul·lar la...
tracking img