Politicas familiares en sant cugat del vallés

Páginas: 32 (7937 palabras) Publicado: 9 de enero de 2011
| |
| |
|LES POLÍTIQUES FAMILIARS A SANT CUGAT DEL VALLÈS |
||

Yolanda Amores Amil
Pedagogia Social
Grupo Z

ÍNDEX

1.- Transformació de la família i les estructures familiars ................................3
2.- Situació de la família a Sant Cugat delVallès.............................................7
3.- Eixos principals de les polítiques familiars................................................12
4.- Marc legal de la política familiar a Catalunya............................................13

4.1.- Drets internacionals referits a la família......................................13

4.2.- Marcconstitucional...................................................................14
4.3.- Marc jurídic..............................................................................14
4.4.- Legislació de referència.............................................................17
5.- Polítiques familiars al municipi de Sant Cugat del Vallès............................21
5.1.- Les mesures de suporteconòmic................................................21
5.2.- Conciliació de la vida laboral i familiar.........................................22
5.3.- Suport a les famílies amb més càrregues socials..........................26
Bibliografia.................................................................................................30

1.- TRANSFORMACIÓ DE LA FAMÍLIA I LES ESTRUCTURES FAMILIARS

A Catalunya, igual que a la resta depaïsos occidentals, s’ha produït durant els darrers temps una profunda transformació de la família com a conseqüència dels canvis demogràfics, però també degut a les mutacions en l’estructura socioeconòmica i laboral de la societat i en el seu sistema de valors.
El canvi fonamental ha estat la transició d’una unitat familiar extensa, representativa de les societats rurals agràries, a un model nuclearformat per una parella i un o dos fills, més amb consonància amb el tipus de societat industrial urbana.
La llibertat i igualtat han substituït els valors tradicionals de l’autoritat i l’obediència, destruint així les bases de la família patriarcal i donant pas a una nova família democràtica.
Cal destacar que, al costat de les formes tradicionals, noves organitzacions familiars i de convivènciaestan emergint en l’escenari social: famílies monoparentals, coresidència, persones que viuen soles, etc.
La monoparentalitat (famílies formades per un únic progenitor, generalment la mare, i els seus fills) ha esdevingut en l’actualitat un tipus de convivència familiar cada vegada més extensiu degut al constant creixement de les ruptures matrimonials o de parella i, amb menor freqüència, degut aviduïtat o maternitat soltera.
La coresidència, nova modalitat de convivència que ha anat creixent els darrers anys, consisteix en la incorporació temporal o definitiva d’un dels avis o àvies al grup residencial del seu fill o filla, generalment després de la mort d’un dels progenitors, o quan es necessita ajuda per a la vida quotidiana.
El model de família contemporània ha tendit a valorar lafamília conjugal, instal·lada en una residència independent. Tanmateix, l’evidència estadística de la disminució de les llars extenses i múltiples no significa que s’hagi produït un afebliment dels lligams intergeneracionals. En les darreres dècades les relacions familiars no tan sols no han perdut importància, sinó que s’han enfortit com a xarxa fonamental de relacions afectives, de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sant Cugat
  • valle de santa
  • Índice de tdr, empezar un bar en sant cugat del vallés
  • Santa Claus Valla a La Cuchilla
  • Politicas publicas familiares
  • valle del cauca politica
  • Valles. Que es el poder politico
  • Monestir De Sant Cugat

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS