Politicas sociolaborales

Páginas: 11 (2598 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
| | |
| |POLÍTIQUES SOCIOLABORALS II PAC2 |

1ª Activitat:

Fondo Estatal de Inversión Local.

Anàlisi personal.

Amb aquesta mesura anticrisi esvol incentivar la creació llocs de treball en el sector de la construcció i en les empreses relacionades amb aquest, mitjançant l’execució d’obres públiques per millorar les infraestructures locals a disposició dels ciutadans. Per un costat es milloren els equipaments públics de quasi la totalitat dels ajuntaments de tot l’estat, i per altre es crearà ocupació en el sector de la construcció elqual als nostres dies ha sofert una important davallada, generant amb aquesta un increment espectacular d’aturats i de petites i mitjanes empreses que deixen de ser productives i es veuen abocades a la desaparició.

Aquest Fons està dotat amb 8.000 milions d’euros i té per objecte augmentar la inversió pública en l’àmbit local mitjançant la financiació d’obres de nova planificació i execucióimmediata a partir de començaments del 2009. El caràcter d’urgència de les obres es deu a la necessitat de crear ràpidament ocupació i dinamitzar el més breument possible l’economia. El govern ha apostat per millorar les infraestructures locals en base al seu caràcter productiu o la seva utilitat social.
Personalment crec que la doble finalitat de la mesura és molt positiva, ja que milloren els poblesi ciutats amb arranjaments de carrers i voreres malmesos pel pas del temps, per exemple, i creen ocupació directa a empreses de la construcció i indirecta als proveïdors de materials necessaris per portar a terme aquestes obres.
Però on crec que les xifres no són gens realistes és en la quantitat d’ocupació creada mitjançant aquesta mesura. El govern parla a la web de 278.000 llocs de treballdirectes i un total de 400.000 incloent els indirectes procedents dels excedents de la construcció. Per mi la mesura ajudarà a mantenir els llocs de treball actuals però no crearà pas llocs nous.
Per altra part, es una mesura enfocada a la creació d’ocupació i de negoci per a les petites i mitjanes empreses locals que rebran indirectament els beneficis d’aquest pla, amb la qual cosa tampoc esticd’acord. Sóc de Vilanova i la Geltrú encara que fa uns deu anys que visc a Andorra. Per curiositat he consultat la web de l’ajuntament per tal de saber a quines empreses s’havia adjudicat la realització de les obres impulsades pel Fons, i com sempre, la majoria d’aquestes les fan dues empreses: Obres Quintana S.A. i Qualitat Obres S.L.. Aquestes empreses ja tenen els seus propis proveïdors amb els quetreballen sempre, el que vol dir que el pastís es reparteix sempre entre els mateixos, pel que la resta de pimes proveïdores de la comarca no rebran l’impacta positiu de la mesura.

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/adjudicacions_definitives.html

Comparació respecte a les tipologies de les polítiques actives.

Aquesta mesura es basa en la tipologia de les polítiques de promoció icreació d’ocupació. Persegueix crear ocupació mitjançant incentius a la contractació, en aquest cas amb l’augment de la inversió pública en l’àmbit local, millorant els equipaments dels pobles i ciutats de l’estat. Creant ocupació pública directa, degut a les obres de millores en la quasi totalitat dels ajuntaments s’hauran de contractar empreses per a portar a terme aquestes obres, les qualsnecessiten de mà d’obra per realitzar-les. Pel que fa al foment de l’autoocupació, en aquest cas crec que no s’aconsegueix, ja que les empreses que es dediquen a aquest tipus de tasques molts cops han de demostrar una qualificació per a poder accedir a les licitacions dels ajuntaments, i per altra part, aquestes empreses ja treballen amb un determinat grup de proveïdors o subcontractats pel que es fa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • politicas sociolaborales
  • Politicas sociolaborales
  • Políticas Sociolaborales
  • Politicas Sociolaborales
  • Politicas sociolaborales
  • Practica políticas sociolaborales
  • Politicas Sociolaborales
  • Politicas sociolaborales:

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS