Porsitat pedres

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1086 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
A: GENERAL

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

PRÀCTICA 1: MOBILITAT DE L’AIGUA EN DIFERENTS SISTEMES POROSOS

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

ABSORCIÓ AL BUIT VALORS DIRECTES Pes sec: Pd Pes saturat: Ps Pes hidrostàtic: Ph
Maó manual massís Maó manual buit Maó manual gero Maó hidrofugat Maó silicocalcari Morter calç Morterciment blanc Morter ciment gris Morter calç+ciment Granit Calcària Sorrenca groga Sorrenca vermella Marbre Pissarra

PARÀMETRES CALCULATS Densitat Aparent = Pd/Vaparent = Pd/Ph gr/cm3 Densitat Relativa = Pd/Vrelatiu = Pd/(Ph-(Ps-Pd)) gr/cm3 Porositat oberta = Porus comunicats/Vap = ((Ps-Pd)/Ph)*100 %
Ph 290,4 222,1 257,85 307,27 212,28 123,24 133,3 121,46 131,99 292,9 208,24 348,89 411,95 123,6376,55 Ps 619 521,82 572,17 738,63 487,23 263,16 327,7 299,69 285,57 780,06 455,97 828,39 1009,39 334,01 218,84 Pd 507,5 472,5 493,02 692,86 440,59 224,09 309,3 281,2 244,08 777,99 387,57 774,55 963,98 333,39 218,41 Dens. apar. Dens. rel. Porositat

1

A: GENERAL

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

ABSORCIÓ AL BUIT VALORS DIRECTES Pes sec: Pd Pes saturat: Ps Peshidrostàtic: Ph PARÀMETRES CALCULATS Densitat Aparent = Pd/Vaparent = Pd/Ph gr/cm3 Densitat Relativa = Pd/Vrelatiu = Pd/(Ph-(Ps-Pd)) gr/cm3 Porositat oberta = Porus comunicats/Vap = ((Ps-Pd)/Ph)*100 %

40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Maó silicocalcari Maó hidrofugat Maó manual buit Maó manual massís Maó manual gero

2,85 2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00Densitat apararent

Porositat

Densitat relativa

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

DESORCIÓ Equilibri a HR=60 %; Temperatura = 22 ºC VALORS DIRECTES Pes en funció del temps:Pi Pes saturat: Ps Pes sec: Pd PARÀMETRES CALCULATS Grau de saturació Si = (Pi-Pd)/(Ps-Pd) %
Pd: Ps: Pi (g) 619,23 618,78 618,65 618,45 618,15 617,76 617,25 617,09 616,43 614,99 613,63611,11 542,2 532,53 507,5 619,23 Si(% )

Ceràmic Massís T (hores) 0,00 0,02 0,15 0,27 0,60 0,82 1,07 1,35 6,02 24,07 32,27 48,60 120,60 144,60

2

A: GENERAL

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

DESORCIÓ Equilibri a HR=60 %; Temperatura = 22 ºC VALORS DIRECTES Pes en funció del temps:Pi Pes saturat: Ps Pes sec: Pd
DESORCIÓ MAONS
100 90 80 70 60 Se (%) 50 40 3020 10 0 0 100 200 300 400 T(h) 500 600 700 800 900 100

PARÀMETRES CALCULATS Grau de saturació Si = (Pi-Pd)/(Ps-Pd) %

DESORCIÓ ROQUES

90

80 70

Se (%)

60

50 40

30 20

10

0 0 100 200 300 400 T(h) 500 600 700 800 900

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

SUCCIÓ CAPIL·LAR VALORS DIRECTES Pes en funció del temps:Pi Superfície de succió: S Pessec: Pd
MOSTRA: Ceràmic massís S (m ): 0,0026 T (min) 1 4 9 16 25 36 49 64 121 225 400 T (h1/2) 0,13 0,26 0,39 0,52 0,65 0,77 0,90 1,03 1,42 1,94 2,58
2

PARÀMETRES CALCULATS m = (Pi-Pd))/S Kg/m2 Coeficient de capil·laritat Cc = (mi-m(i-1))/(ti-t(i-1)) inicial Kg/m2.h1/2

Pd (Kg):

0,54844
2

Pi (Kg) m (Kg/m ) 0,55088 0,55462 0,55624 0,55764 0,56122 0,56253 0,56521 0,56716 0,57436 0,586880,5986

3

A: GENERAL

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

SUCCIÓ CAPIL·LAR VALORS DIRECTES Pes en funció del temps:Pi Superfície de succió: S Pes sec: Pd PARÀMETRES CALCULATS m = (Pi-Pd))/S Kg/m2 Coeficient de capil·laritat Cc = (mi-m(i-1))/(ti-t(i-1)) inicial Kg/m2.h1/2
CAPIL·LARITAT MAONS 30,00 25,00 m (kg/m2) 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,50T(h1/2) 2,00 2,50 3,00

Ceràmic massís

Ceràmic Buit

Ceràmic Gero

Ceràmic hidrofugat gero

Calcosilicatat Ferrater

PAM

CONEIXEMENT DELS MATERIALS I ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

SUCCIÓ CAPIL·LAR VALORS DIRECTES Pes en funció del temps:Pi Superfície de succió: S Pes sec: Pd
30,00 y = 9,401x + 2,529 R² = 0,998 25,00 y = 7,750x + 0,317 R² = 0,996

PARÀMETRES CALCULATS m =...
tracking img