Práctica d'institucions de dret comunitari

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3183 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |03.009-institucions de dret comunitari (LRU) |
| |03.532-INTRODUCCIÓ AL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA (GRAU) |
| |Prova d’avaluació continuada 2|

| |03.009-institucions de dret comunitari (lru) |
| |03.532-INTRODUCCIÓ AL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA (GRAU) |
| ||
| |Semestre 20101 |Unitat 2 |
| |Prova d'avaluació continuada - PAC 2 |PAC 2. -Estructura orgànica i financera de la Unió Europea

Enunciats de la PAC

PART I - En les següents preguntes, assenyali la resposta que consideri correcta, justificant les raons de la seva selecció i argumentant-ho adequadament sobre la base dels Tractats vigents i altra normativa aplicable.

1.- Quin dels següents recursos no és considerat un “recurs propi de finançament de la Unió"?a) Els Drets de l'Aranzel Duaner Comú.
b) Un percentatge sobre l' IVA.
c) Un percentatge sobre l' Impost de la Renda recaptat en cada Estat membre: Des de la Decisió del Consell de 21 d'abril de 1970, l'Unió Europea té un sistema de finançament integrat per recursos propis provinents de l'aranzel duaner comú, les exaccions agrícoles i un percentatge de l'impost sobre el valor afegit (IVA), alqual més endavant es va afegir la percepció d'un percentatge sobre la renda nacional bruta (RNB) de cada Estat membre.
d) L'aplicació d'un tipus a la suma de la Renda Nacional Bruta de tots els Estats membres.

2. - En l'actualitat, després de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, el marc institucional únic de la Unió es troba format per les següents institucions:

a) Consell Europeu,Comissió, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Tribunal de Comptes.
b) Consell Europeu, Consell, Comissió, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia, Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu: “L'Unió disposa d'un marc institucional que té com a finalitat promoure els seus valors, perseguir els seus objectius, defensar els seus interessos, els dels seus ciutadans i els dels Estats membres, aixícom garantir la coherència, eficàcia i continuïtat de les seves polítiques i accions. Les institucions de l'Unió són: Consell Europeu, Consell, Comissió, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia, Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.” (article 13 del Tractat de L'Unió Europea)
c) Consell, Comissió, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Tribunal de Comptes.
d) Consell Europeu, Consell,Comissió, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia, Tribunal de Comptes, Banc Central Europeu i Sistema Europeu de Bancs Centrals.

3. - Assenyali la resposta correcta:

a) Els recursos propis es recapten en tots els Estats membres de la UE d'acord amb el procediment establert en una Decisió de 2007 del Consell.
b) D'acord amb una decisió del Consell Europeu, el xec britànic està cridat adesaparèixer el 2013.
c) El marc financer plurianual 2007-2013 s'estructura en vuit categories.
d) El Banc Central Europeu no compta amb una secció en el pressupost de la Unió segons les normes aplicables de 2007 a 2013; Efectivament en el pressupost de l'Unió europea, les despeses es divideixen en dos grans blocs: despeses de funcionament (que inclou les despeses de funcionament dels organismes...
tracking img