Practica 1 horticultura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1855 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 1: Càlcul de les necessitats hídriques dels cultius hortícoles
OBJECTIU:
En aquesta pràctica es pretén calcular les necessitats hídriques d’un cultiu hortícola, en aquest cas la coliflor, a la zona del Pla d’Urgell. Un cop es tinguin calculades les necessitats de reg, es realitzarà un calendari de reg, per al període de cultiu
REALITZACIÓ:
1. Càlcul de la ETc (Evapotranspiraciódel cultiu)
a. Càlcul de la ETo (Evapotranspiració de referència)
Dades climàtiques de la Xarxa Meteorològica de Catalunya (XAC) de la població del Poal (Pla d’Urgell), a on s’implantarà el cultiu de Coliflor.
b. Càlcul del Kc (Coeficient de cultiu)
Cicle de cultiu (estadis de desenvolupament, dates de cada fase). Determinació de la Kc per cada fase (Kc1, Kc2, Kc3, Kc4)
PERÍODE DECULTIU Cultiu de la coliflor. (Referència: Taules_per_calcular_les_necessitats_hídriques.pdf), per a fer la implatació al mes d’Abril.
Període de cultiu | Dies |
Creixement inicial | 20 |
Desenvolupament | 30 |
Mitja estació | 20 |
Final de l'estació | 10 |
TOTAL | 80 |
Taula [ 1 ]

Segons la taula dels apunts de pràctiques (Referència:Taules_per_calcular_les_necessitats_hídriques.pdf), hem extret els valors de Kc, per a les diferents èpoques de creixement, tot i que els valors que podia prendre per als estadis inicial i de desenvolupament, podien ser molt variats, segons el nombre de dies de reg,, per una mateixa ETo, es va buscar unes dades de referència i al web (http://www.gatfertiliquidos.com/kc.swf), hi ha les Kc de referència per alguns cultius, al no sortir lacoliflor es van agafar els valors de la col, ja que són la mateixa espècie (Brassica oleracea), tot i ser diferents varietats.

Període de cultiu | Kc |
Creixement inicial | 0,45 |
Creixement ràpid | 0,75 |
Mitja estació | 1,05 |
Final de l'estació | 0,9 |
Taua [ 2 ]
Utilitzarem aquests valors de coeficient de cultiu, ja que els extrapolats de la taula del arxiu .pdf, no s’allunyen gairecom mostra la taula següent:
Període de cultiu | Kc |
Creixement inicial | ABRIL 0,78(4dies); 0,57(7dies); 0,42 (10 dies) |
Creixement ràpid | ABRIL 0,78(4 dies); 0,5(7 dies); 0,36(10 dies); MAIG 0,72(4 dies) |
Mitja estació | 1,05 |
Final de l'estació | 0,9 |
Taula [ 3 ]
Veient aquestes dades, donarem per bones les dades extretes com a referència del web i seran les que utilitzaremper a realitzar els càlculs.
c. Càlcul Etc
Els càlculs de la Etc, es mostren en la taula 4.
Període | Eto (mm/dia) | Kc | Etc (mm/dia) | Etc (mm/setmana) |
Setmana 1 | 1/04 - 7/04 | 3,11 | 0,45 | 1,40 | 9,80 |
Setmana 2 | 8/04 - 15/04 | 3,13 | 0,45 | 1,41 | 9,84 |
Setmana 3 | 16/04 - 23/04 | 3,71 | 0,45; 0,75 (1dia) | 3,06 | 12,78 |
Setmana 4 | 24/04 - 01/05 | 4,22 | 0,75 | 3,16| 22,13 |
Setmana 5 | 2/05 - 8/05 | 3,98 | 0,75 | 2,98 | 20,87 |
Setmana 6 | 9/05 - 16/05 | 4,40 | 0,75 | 3,30 | 23,07 |
Setmana 7 | 17/05 - 24/05 | 4,75 | 0,75 | 3,56 | 24,94 |
Setmana 8 | 25/05 - 1/06 | 5,00 | 0,75 (1dia); 1,05 | 4,63 | 35,25 |
Setmana 9 | 2/06 - 8/06 | 5,17 | 1,05 | 5,43 | 38,00 |
Setmana 10 | 9/06 - 16/06 | 5,40 | 1,05 | 5,66 | 39,65 |
Setmana 11 | 17/06 - 24/06| 5,69 | 0,90 | 5,12 | 35,82 |
Setmana 12 | 25/06 - 2/07 | 5,63 | 0,90 | 5,07 | 35,47 |
Taula [ 4 ]
Per a propers càlculs s’especifica que cada 4 setmanes es considerarà un mes, tot i que no sigui exacte en dates.

2. Càlcul de la pluviometria efectiva (Pef.)
d. Càlcul pluviometria (P) i pluviometria efectiva (Pef)
Segons les dades meteorològiques de la XAC, obtinc que lespluviometries mensuals, són:
| Pluja (mm) |
Abril | 62,57 |
Maig | 50,91 |
Juny | 42,11 |
Taula [ 5 ]
Amb les Etc mensuals, podrem començar a calcular la Pluviometria efectiva.
| Etc (mm) |
Abril | 54,55 |
Maig | 104,13 |
Juny | 148,94 |
Taula [ 6 ]
Per a realitzar aquest càlcul s’ha utilitzat la taula de pluviometria efectiva que hi ha al document .pdf (C
Aquest es el...
tracking img