Preguntas ed la vida

Páginas: 7 (1589 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2010
Principals teories.
Existeixen tres principals teories que han intentat explicar la diversitat de les espècies, i per extensió donen explicació de l'origen del ser humà. Vegem-les aquí a grans trets:

□ El fixisme. Estableix que les espècies són inalterables: els fills són iguals que han estat els pares i això és així des que aquestes espècies existeixen.

□ El creacionisme. Estàvinculat a creences i concepcions religioses basades en relats mítics transmesos de forma oral o recollits en textos sagrats. Estableix que les espècies han estat directament creades per Déu. Els hindús afirmen que ha estat Brahma, els babilonis Marduk, els musulmans Al·là i els cristians Déu. Normalment s'ha combinat amb el fixisme encara que hi ha alguns intents de combinar-la amb el evolucionisme.□ Evolucionisme. Vinculat al modern concepte d'evolució biològica estableix que les espècies no són una mica fix i immutable sinó que poden variar i originar noves espècies. Té diverses formulacions que veurem més endavant.
A.1. MECANISMES DE L’EVOLUCIÓ
A. LAMARCKISME

Defensada per Jean Bautiste Lamark (1.744-1.829). Part d'una concepció sobre la vida i la Naturalesa: la vidaprogressa des dels organismes visibles més petits fins als vegetals i animals més complexos per a arribar finalment al ser humà. La idea fonamental para Lamark és que a la recerca de l'equilibri entre l'espècie i el seu mitjà els animals s'adapten a aquest. La seva teoria s'articula a partir de dues lleis fonamentals: Text pàgina 14 J. B. Lamark

□ Llei de l'ús i desús dels òrgans. La funció creal'òrgan: si un animal que usa freqüentment un òrgan, aquest es fortifica i engrandeix; si en canvi no ho usa, s'afebleix i empetiteix fins a poder fer-lo desaparèixer.

□ Llei de la transmissió hereditària dels caràcters adquirits. Tot el que la Naturalesa fa perdre o guanyar als individus per la influència del mitjà es conserva a través de les generacions, és a dir, s'hereta. Aquesta últimaidea avui sabem que no és certa però cal tenir present que en temps de Lamark encara no s'havia desenvolupat les teories de Mendel.
B. DARWINISME
Desenvolupada per Xerris Darwin (1.809-1.882) en el seu llibre "L'origen de les espècies" (1.859). Fa dues afirmacions fonamentals:

No hi ha creació sinó que les espècies deriven unes d'unes altres per selecció natural. L'ésser humà no és sinól'últim representant de l'últim grup de vertebrats: els primats. Suposa un gir copernicà en relació amb la idea que l'ésser humà tenia de si mateix fent-li perdre la supremacia que es concedia per sobre de la resta dels animals.
El procés evolutiu s'explica a partir de dues idees: Text pàgina 14 C. Darwin
□ La lluita per l'existència. La velocitat a la qual es multipliquen els animals és majorque la qual determina l'augment dels aliments. Això fa que aquests entrin en competència entre si i també amb altres espècies pels aliments.
□ La supervivència del més apte. Es denomina selecció natural aquell procés mitjançant el qual en aquesta competència només aconsegueixen sobreviure els més aptes, aquells que tenen cert avantatge adaptatiu enfront dels altres o enfront d'altresespècies. El qual sigui un avantatge adaptatiu o no depèn del mitjà concret.
C. TEORÍA SINTÉTICA
Desenvolupada per T. Dobzhansky, I. Mayr i G. Simpson a la fi del segle XX sintetitza les teories de Darwin amb la genètica de Mendel. També tenen en compte les últimes aportacions d'altres ciències com la paleontologia, biologia molecular, zoologia, botànica o geologia.

Explica el procés evolutiu a partirde dos mecanismes:

□ La variabilitat genètica. La recombinació genètica i de les mutacions (variacions espontànies hereditàries aparegudes per atzar) creen combinacions noves de les heretades dels progenitors. Això explicaria l'aparició d'individus amb característiques noves.

□ La selecció natural. Que actua sobre aquesta variabilitat seleccionant aquells individus que puguin...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vida De Ed
  • Preguntas Heuristicas Ed.
  • Preguntas de la vida
  • Las preguntas de la vida
  • Las Preguntas De La Vida
  • Preguntas De La Vida
  • la preguntas de la vida
  • preguntas de la vida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS