Prevencion das drogas no medio laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1306 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A PREVENCIÓN DAS DROGODEPENDENCIAS NO MEDIO LABORAL

1- PRESENZA DAS DROGAS NO MEDIO LABORAL

Fai anos, relacinábase en España o problema do consumo de drogas cunha única sustancia: a heroína. Pero non só isto, se non que tamén críase que os problemas de drogas afectaban exclusivamente a un colectivo reducido de persoas, aínda que necesitado dunha importante atención, quedando o resto dapoboación e en particular os traballadores ó marxe dos mesmos. Pero recentes estudos demostran que o consumo de drogas está bastante xeralizado entre os traballadores españois, acadando niveis de prevalencia superiores ós rexistrados no conxunto da poboación.

Hai que deixar, polo tanto, de considerar o problema das drogas como unha conducta marxinal e asumir que ten unha presencia importante nomundo do traballo.

2-CAUSAS E EFECTOS DO CONSUMO DE DROGAS

Son diversas razóns as que levan ós traballadores ao consumo de drogas, pero en xeral os problemas pódese situar á orixe dos mesmos en priblemas persoais ou familiares dos traballadores, que non gardan relación coa organización de traballo nas empresas.

Pola contra, os representates sindicales insisten en sinalar que son osfactores organizativos do traballo ou o ambiente laboral os que explican a elevada prevalencia dos consumos de drogas. Aínda que con independencia dos factores persoais e laborais, para explicar o elevado consumo de drogas entre os traballadores é incuestionable o importantísimo impacto que os mesmos teñen sobre as empresas.

Entre os efectos do consumo de drogas, salientamos a reducción dorendemento, o incremento da accidentabilidade, o absentismo, a conflictividade laboral e os problemas disciplinarios.

Ademáis destos efectos, caben sinalar os problemas de salud que ocasionan as drogas, o envexecemento prematuro, a inestabilidade laboral e perda do empleo pola diminución do rendemento, problemas de tipo familiar, deterioro da economía doméstica , problemas de aislamento e problemaslegais.

3-FACTORES DE RISCO

Os factores de risco son o conxunto de circunstancias persoais ou sociais que incrementan o risco de que unha persoa consuma drogas. Entre os factores de risco que están directamente relacionados coa actividade laboral, os máis relevantes son:

Factores relacionadas coa organización da producción:

-Xornadas de traballo demasiado prolongadas.
-Rotaciónhoraria.
-Ritmos de traballo demasiado intensos (estrés laboral).
-Sobrecarga de traballo e elevados niveis de tensión.
-Escasas posibilidades para la promoción profesional.

Factores relacionados con posto de traballo e/ou a tarea:

-Traballos repetitivos e escasamente motivadores .
-Condicións climatolóxicas demasiado adversas (demasiado frío ou calor).
-Contaminación e toxicidadeambiental.
-Traballos aislados sen contacto con compañeiros ou superiores.
-Traslados frecuentes do posto de traballo.
-Postos de traballo asociados a unha maior proximidade ou disponibilidade de sustancias (camareros, persoal sanitario etc.)
-Cultura do posto e/ou profesión (postos onde o consumo de drogas forma parte do rol, como relaciones públicas).

Factores relacionados co ambientelaboral:

-Conflictividade laboral.
-Inestabilidade laboral.
-Ambiente de gran competitividade.
-Presenza de consumidores de drogas no centro de traballo.
-Presión dos compañeiros de traballo.
-Tolerancia no centro de traballo cara o consumo de certas sustancias.


4-POSTURA EMPRESARIAL E POSTURA SINDICAL

Existen dúas posicións acerca da propia naturaleza dos consumos de drogas edas alternativas a arbitrar dende as empresas:

A posición sindical:

1. O consumo de drogas son considerados unha conducta individual, pertencente á esfera privada do traballador. Únicamente cando os efectos das consumicións teñen repercusión no ámbito laboral do suxeito é lexítima a intervención da dirección da empresa.
2. Unha vez identificados os abusos das drogas, a intervención debe...
tracking img