Prevencion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 54 (13397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX

Treball i Salut 3

Introducció 3
Concepte de treball 3
Concepte de Salut 3
Salut Laboral 3
Aspectes de salut en el treball. 3
Àmbit legal de la salut laboral 4
Sinistralitat laboral 5
Accident laboral 5
Accident IN ITINERE 6
Malaltia professional 6
Malaltia relacionades amb el treball 6
Incident 6
Qui és responsable de la salutlaboral? 6
Participació dels treballadors 6
Les condicions de treball. 7
Precarietat Laboral: 7
Definició de risc laboral 8
La gravetat del risc 8
La imminència del risc 8
El perill 8
Factors de risc laboral 9
Factors de risc derivats de les condicions ambientals 10
Agents físics. 10
El soroll. 10
Vibracions 12
Temperatura 12Il·luminació 13
Radiacions 14
Factors de risc derivats de les carregues de treball. 14
La Manipulació Manual De Càrregues 14
1. Característiques de la càrrega 14
2. Esforç físic necessari 15
3. Característiques del medi de treball 15
4. Exigències de l'activitat 15
5. Factors individuals de risc 16
Possibleslesions derivades de la manipulació manual de càrregues 16
Aspectes psicosocials 16
Excés d’exigències psicològiques del treball 17
Falta d’influència i de possibilitats de desenvolupament en el treball 18
Falta de suport social i de qualitat de liderat 18
Escasses compensacions 18
Quins efectes té sobre la nostra salut? Estrès i altres malalties. 19La prevenció és possible. 20
RISCOS GENERICS I MESURES PREVENTIVES 23
Tècniques preventives per la millora de les condicions de treball. 29

Gestió de la Prevenció. 30

Marc normatiu basic en matèria de Prevenció de Riscos Laborals 30
Objectiu: 30
Àmbit d’aplicació 30
Principis d’acció preventiva. 31
La prevenció integrada. 31
Definicions 32
Obligacionsdel empresari 33
Avaluar, prevenir, informar i formar als treballadors. 33
Documentar l’activitat preventiva. 33
Coordinació d’activitats empresarials 34
Drets dels treballadors 34
Informació: 34
Formació: 34
Consulta i participació sobre: 35
En la vigilància de la salut es garantirà: 35
En cas de risc greu i imminent: 35
Proteccions especials 36Treballadors temporals 36
Obligacions dels treballadors 36
Delegats de prevenció 37
Comitè de seguretat i salut 37
Serveis de prevenció 38
Mesures d’emergència 39
ACTUACIÓ EN CAS D'INCENDI 39
ACTUACIÓ EN CAS D'EVACUACIÓ 39
ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT 40
Responsabilitats i sancions 40
Avaluació i Planificació de la Prevenció 41
Avaluació de riscos 42Avaluació de riscos 43
Planificació de l’activitat preventiva 45

Seguretat i salut en els llocs de treball 46

Llocs de treball: 46
Obligacions de l’empresari 46
Seguretat estructural 47
Espais de treball i zones perilloses 47
Terres,obertures, desnivells i baranes 47
Envans, finestres i obertures 48
Vies de circulació 48
Portes 49
Escales de mà 50Vies i sortides d’evacuació 51
Ordre neteja i manteniment 51
Serveis higiènics i locals de descans 52
Aigua Potable 52
Vestidors, Dutxes, Lavabos I Wàters 52
Locals de descans 52
Farmaciola 53

Senyalització de seguretat 53

Obligacions de l’empresari 54
Senyals d’advertència 54
Senyals de prohibició 55
Senyals d’obligació 55
Situacióequips de lluita contra el foc 56
Senyals de salvament o auxili 56
Productes químic i perillós 57
Exemple d’etiqueta 57
Mesures de protecció 57
Pla d’emergència 58
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Treball i Salut

Introducció

El treball és una activitat social imprescindible que implica riscos per a la salut dels treballadors. El treball i la salut estan molt lligats...