Principi d'igualtat en la constitució española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Article 1.1 de la CE: Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i elpluralisme polític.

1. Concepte general, funcions i actuació dels

1.1 El principi de la igualtat és un valor jurídic fonamental que dona legitimitat als drets humans i possibilita l’absència dediscriminació. Aquest principi el trobem recollit com un dels valors superiors de l’ordenament jurídic espanyol, representant el pal de paller de la política de drets fonamentals de l’estat espanyol quepretén garantir les condicions bàsiques pel exercici efectiu dels drets i llibertats.
1.2 El principi d’igualtat a la Constitució Espanyola té diferents funcions:
1) Una funció de llibertat prohibintl’arbitrarietat.
2) Una funció democràtica, que impedeix la marginació de minories aïllades i sense veu.
3) I una funció social, que possibilita una igualtat d’oportunitats.

2. Les dos vessants dela igualtat a la Constitució Espanyola.

A) La igualtat com a valor jurídic té dos grans dimensions:
Per una banda hi ha la igualtat formal, la igualtat davant les lleis, que es declara enl’article 14 de la CE dient que: Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstànciapersonal o social. Aquest tipus d’igualtat és una llibertat pròpia de l’estat liberal, ja que iguala a tothom davant la llei prohibint les discriminacions i permeten aplicar les mateixes conseqüènciesjurídiques a situacions o supòsits iguals.
B) l’altre vessant del principi és la igualtat material, quan la llei ofereix un tractament idèntic per totes les situacions formals, que s’interpreta enl’article 9.2 de la CE el qual estableix:Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat del individu i dels grups en els quals s’integra siguin...
tracking img