Principis generals del dret

Páginas: 2 (380 palabras) Publicado: 26 de mayo de 2011
PRINCIPIS GENERALS DEL DRET

CONCEPTE.- Veritats jurídiques universals dictades per la recta raó i emparades per la tradició jurídica romana.

N’hi ha de molt diversos i alguns estan expressatsamb brocards, màximes o expressisons llatines.

1.- Els drets s’exerciran amb bona fe.
2.- La llei no empara l'abús de dret ni l’ús antisocial del mateix. L’abús implica usar el dret per aconseguiruna finalitat que no persegueix la norma. És a dir, tot acte per acció o omissió que ultrapassi els límits normals de l’exercici d’un dret.
3.- In dubio pro reo .- In dubio pro operario.- Delictumnon praesumitur in dubium. En cas de dubte cal anar a favor de l’inculpat/ treballador.
4.- Prior tempore, potior iure. El que és primer en el temps és millor en el pret.
5.- Non bis idem (per aprocessos penals). No es pot enjudiciar un mateix fet 2 vegades.
6.- Dictum unius, dictum nullius. El que diu només una persona no ho diu ningú.
7.- Qui tacet consentire videtur. El qui calla semblaconsentir.
8..- Ad impossibilia nemo tenetur. Ningú està obligat a fer una cosa impossible.
9..- Consuetudo pro lege servatur. El costum és respectat com a llei.
10..- Ignorantia legis neminemexcusat. La ignorancia del dret no és excusa per no complir-lo.
11..- Lex iniusta no est lex. La llei injusta no és una llei.
12.- Ius allegatur, non provatur. El dret s’al•lega i no cal provar-lo.13.- Iudex, secundum allegata et probata, judicare debet. El jutge ha de jutjar segons les coses al•legades i provades.,
14.- Interpretatio caessat in claris. Quan la llei és clara no cal interpretació.15.- Nulla poena sine lege (àmbit penal). No hi pot haver cap pena sense una llei.
16.- Pacta sunt servanda. Els pactes s’han de respectar.
17.- Verba volant, scripta manent. Les paraules volen,els escrits romanen.
18.- Factum negantis, nulla probatio est – No s’exigeix cap prova de qui nega un fet. Relacionat amb el principi de presumpció d’innocència en el camp penal.
19.- Excusatio...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dret
  • DRET
  • Dret
  • dret
  • Dret
  • dret
  • Dretos
  • dret

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS