Proba d'accès

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (658 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

Psi eco col nòm ogi a ica Seg ona ll.es tran ger Dib a uix tècn ic Tec nol ogi a indus Físi tria ca l

Opcio A
z.em pr.

Opció B

Opció C
mb ra i med ia

anit

s oc ial i

org

mia i

Ciè nc.t er

Quí mic a

Bio log

Eco no

Geo g

FAMÍLIA PROFESSIONALActivitats agràries Activitats físiques i esportives Activitats maritimopesqueres

CICLE FORMATIU Gestió i Organització d'empreses agropecuàries Gestió i Organització de recursos naturals ipaissatgístics Animació d'activitats físiques i esportives Navegació, Pesca i Transport marítim Producció aqüícola Supervisió i Control de màquines i instal·lacions del vaixell Administració i FinancesSecretariat Disseny i Producció Editorial Producció en indústries d'arts gràfiques Comerç internacional Gestió comercial i Màrqueting Gestió del transport Serveis al consumidor Imatge Producció d'audiovisuals,radio i espectacles Realització d'audiovisuals i espectacles So

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●Edu c

Administració Arts gràfiques

Comerç i Màrqueting

Comunicació, Imatge i So

Desenvolup.de projectes urbanístics i operacions topogràfiquesEdificació i Obra civil Desenvolup.i Aplicació de projectes de construcció Realització i Plans d'obres Desenvolupament de productes electrònics Electricitat i Electrònica Instal·lacionselectrotècniques Sistemes de regulació i control automàtics Sistemes de telecomunicació i informàtics

ació f

rafi a

ia

ísic

a

(1)

Psi eco col nòm ogi a ica Seg ona ll.es tran ger Dib a uix tècnic Tec nol ogi a in dus Físi tria ca l

MATÈRIES DE LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR
z.em pr. mb ra i med ia

anit

s oc...
tracking img