Problemas calculo numerico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (428 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tercer apartat:
Per realitzar el tercer apartat hem utilitzat un seguit de fórmules útils per fer els canvis de mesures de concentració i les expressions referents al error absolutscorresponents. Aquestes fórmules són les següents:
X | Fracció molar del metanol | (mols de metanol / mols totals) |
m | Molalitat del metanol | (mols de metanol / Kg de dissolvent) |
p | Massamolar del metanol | 32,04 (g / 1 mol de metanol) |
 | Densitat de la dissolució | (mg/mm3 ; g/cm3 ; Kg/dm3) |
C | Percentatge en massa del metanol | % (g de metanol / g totals * 100) |Taula 2. Unitats
X=m100p+m
Amb la qual s’obté la fracció molar del metanol a partir de la molalitat i la massa molar del metanol.
L’error absolut de la fracció molar s’obté, doncs, amb lasegüent expressió:
EX=X*Emm+E100+Ep+Em100p+m


m=1000*Xp*(1-X)
Amb la qual s’obté la molalitat del metanol a partir de la fracció molar i la massa molar del metanol.
L’error absolut de lamolalitat és, doncs, el resultat de:
Em=m*E10001000+EXX+Epp+EX1-X

La molaritat (M): relaciona massa molar del metanol (p) i la molalitat (m)
M=1000*ρ*m1000+m*p
Aquesta equació dóna el valor dela molaritat partint dels de la densitat, la molalitat i la massa molar del metanol.
L’error absolut de la molaritat, obtingut amb una equació més complexa que les anteriors, serà:EM=M*E10001000+Eρρ+Emm+E1000+Emm+Epp*m*p1000+m*p


m=1000*M1000*ρ-M*p
Una equació similar a l’anterior, però aquesta ens dóna la molalitat a partir de la molaritat, la densitat i la massa molar delnostre solut.
L’error absolut de la molalitat, obtingut amb una fórmula que fa posar la pell de gallina:

Em=m*E10001000+EMM+E10001000+Eρρ*1000*ρ+EMM+Epp*M*p1000*ρ-M*p


M=C*ρp*1000
Lamolaritat a partir del percentatge en massa, una de les transformacions més simples, però impossible sense la densitat i la massa molar.
L’error absolut de la molaritat, ara sí, més senzill:...
tracking img