Procedimiento contencioso administrativo

Páginas: 26 (6447 palabras) Publicado: 11 de junio de 2010
Actuacions prèvies al procès: quina actuació administrativa impugnem? Què podem demanar? (cap.1 del Títol III de la LJCA)

Objecte del recurs contenciós-administratiu

Art.25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol (en endavant, LJCA):

“ El recurs contenciòs-administratiu és admisible amb relació a les disposicions de caràcter general, i els actes expressos i presumptes de l’Administraciópública que posin fi a la via administrativa, ja siguin definitius o de tràmit, si aquests darrers decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o interesos legítims. També és admisible el recurs contra la inactivitat de l’Administració i contra les seves actuacions materials queconstitueixin via de fet…”

a) Disposicions de caràcter general: és un acte administratiu, però estableix pautes de conducta, no va dirigit a un nombre limitat de persones sino a una pluralitat de destinataris i tenen un contingut normatiu: (exemple: bases generals de selecció, ordenances, reglaments, etc).
Per tal que produeixin efectes jurídics, les disposicions genreals han de serpublicar-se en un Diari Oficial, ja que va adreçada a una pluralitat de persones.
No són revisables en la via administrativa, per tant, són impugnables a partir de l’endemà de la publicació en el termini de 2 mesos davant la sala del TSJC.

L’art. 26 de la LJCA permet no tant sols la impugnació directa de les disposicions de caràcter general sinó també la indirecta: “… També és admisible la impugnaciódels actes que es produeixen en aplicació de les disposicions de caràcter general, fonamentada en que aquestes disposicions no són conformes a dret”. La falta d’impugnació directa d’una disposició general o la desestimació del recurs davant d’ella no impideix la impugnació dels actes administratius d’aplicació que es considerin no conformes a dret.

El recurs indirecte, si bé ha provocat unaugment de la possibilitat de sotmetre a control judicial la legalitat de les disposicions generals, ha permés també que es pugui produir una situació de inseguretat jurídica quan l’òrgan jurisdiccional competent per conèixer del recurs contra la disposició de caràcter general (TSJC) no és el mateix que el competent per conèixer del recurs contra l’acte administratiu d’aplicació d’aquesta disposiciógeneral (Jutjats).Per això, per unificar doctrina, es dota a la decisió de l’òrgan competent per conèixer del recurs directe contra disposicions generals d’efectes “erga omnes” havent-se de plantejar per l’altre òrgan jurisdiccional una qüestió d’il.legalitat.

b) Actes administratius. Per ser impugnables cal que compleixin els requisits següents:

 Acte definitiu i, excepcionalment, acte detràmit qualificat. Respecte als actes de tràmit és té el dret, però no l’obligació. Qualsevol infracció de l’ordenament dins del procediment pot ser impugnat en la resolució final→art.107 Llei 30/92, de 26 de novembre (en endavant, LRJiPAC)
 Acte que posa fi a la via administrativa:
Adm local: tots els actes del ple dins de l’administració local, així com de la Junta de Govern posen fi a la viaadministrativa (possibilitat de recurs de reposició i contenciós)
Adm autònomica: acords del consell executiu i dels consellers posen fi a la via administrativa. En canvi, no posen fi a la via administrativa les resolucions dels directors generals (en aquest cas és procedent recurs d’alçada davant el conseller)= administració estatal.
 Acte vàlid i executiu. L’Administració nomès pot ferexpressament allò que la llei li permet o autoritza (ex: facultat d’expropiar en ares de satisfer l’interés general).La validesa de l’acte es fonamenta en la pressumpció de legalitat de l’actuació de l’administració (arts.56 i 57 LRJiPAC)
Notificació de l’acte (art.58 LRJiPAC):
Contingut: qualsevol notificació haurà de ser cursada dins el termini de 10 dies a partir de la data en la qual l’acte ha...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
  • Ley de procedimiento contencioso administrativo
  • La ley de procedimiento contencioso administrativo
  • procedimiento contencioso administrativo
  • Procedimiento contencioso y administrativo
  • Procedimiento Contencioso-Administrativo
  • Procedimiento Administrativo-Contencioso
  • Ley Federal De Procedimientos Contenciosos Administrativos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS