Proces constitucional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2793 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Processos judicials: nocions bàsiques, 2010-2011 - Processos constitucionals

1. INTRODUCCIÓ El Tribunal Constitucional és el garant jurídic de la supremacia de la Constitució. La seva jurisprudència vincula a la jurisdicció ordinària i a la resta de poders públics de l’Estat en tota mena de processos. El procés constitucional respon a criteris estrictament jurisdiccionals que tot professionaldel Dret ha de conèixer, sigui quina sigui llur especialitat. La raó és ben evident: la força normativa de la Constitució i la jurisprudència creada pel seu intèrpret màxim irradia sense excepció sobre qualsevol relació jurídica, sigui quina sigui la seva naturalesa. El Tribunal Constitucional és una jurisdicció especialitzada perquè així ho prescriu la Constitució. Els processos constitucionalsque formen part de la jurisdicció constitucional són diversos. En tots ells, el Tribunal garanteix la primacia jurídica de la Constitució, front les eventuals vulneracions que puguin procedir de les lleis de l’Estat o de les Comunitats Autònomes; amb la mateixa finalitat, resol els conflictes de competència de caràcter territorial i així mateix, assegura la primacia de la Norma constitucionaldavant les infraccions derivades de les disposicions i actes dels poders públics que lesiones els drets fonamentals de les persones. Els processos més destacats que permeten l’accés a la jurisdicció constitucional són els següents: el recurs d’inconstitucionalitat, la qüestió d’inconstitucionalitat, els conflictes de competències, els conflictes entre òrgans constitucionals i el recurs d’empara.Legislació utilitzada:   Constitució Espanyola de 1978. Llei orgànica 2/1979, de d'octubre, del Tribunals Constitucional.

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2.1.- Concepte i naturalesa El Tribunal Constitucional és un òrgan constitucional previst al títol IX de la Constitució Espanyola i desenvolupat a la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, que el regula i defineix com intèrpret suprem de laConstitució. És únic en el seu ordre i jurisdicció (constitucional) i té àmbit d'actuació nacional. Com a autèntic òrgan constitucional és l'òrgan superior en la seva funció. Però, a més, és un òrgan constitucional de naturalesa judicial. Es tracta d'un veritable tribunal, compost per jutges i que realitza les seves funcions per procediments jurisdiccionals i les decisions del qual adopten la forma desentències, sense que pugui actuar d'ofici, sinó únicament a instància a part. El Tribunal Constitucional és un tribunal i es troba integrat per magistrats. Tot i això, es troba fora de l'organització del poder judicial. És un òrgan de naturalesa
Alexandra Saurí Tura, Nicolle Quintana Mancilla, Lourdes Sánchez Merino i Raquel Picapiedra Calvo

1

Processos judicials: nocions bàsiques,2010-2011 - Processos constitucionals

independent no integrat a l'organització jurisdiccional ordinària, a la cúspide de la qual es troba el Tribunal Suprem, sinó en una posició aliena i superior a aquest.

2.2.- Composició D'acord amb l'article 159.1 de la Constitució, el Tribunal Constitucional es compon de 12 membres, proposats per altres òrgans constitucionals. D'aquesta forma, el TribunalConstitucional es compon de: – – 2 magistrats nomenats pel rei a proposta del Govern. 8 magistrats d'origen parlamentari nomenats pel rei a proposta del Congrés dels Diputats (4) i del Senat (4), en ambdós casos escollits per majoria de 3/5 de cada cambra. 2 magistrats d'origen judicial nomenats pel Rei a proposta del Consell General del poder judicial, escollits per majoria de 3/5 particles

–2.3.- Mandat El mandat dels membres del Tribunal Constitucional és de 9 anys, si bé la seva renovació no s'efectua de forma conjunta o global, sinó parcial, cada 3 anys es renova 1/3 dels membres que l'integren (article 159.3 de la Constitució). Abans dels 4 mesos previs a la data d'expiració dels nomenaments, el president del Tribunal sol·licitarà dels presidents dels òrgans que han de fer la...
tracking img