Processos psicologics basics, percepcio (uoc)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2482 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM PERCEPCIÓ

Respecte la percepció, assenyala l’alternativa incorrecta:
* és un procés actiu
* consisteix en l’extracció d’informació
* no és imprescindible la presència de l’estimul. INCORECTA
* s’hi elaboren representacions.

Segons Brunswik, l’estímul prosimal és:
* la projecció de l’energia de l’estímul sobre els receptors sensorials pertinents.

El sistemasensorial que informa per mitjà de les sinestèsies del to muscular, els moviments corporals, la posició postural i l’equilibri s’anomena:
* propioceptiu

S’entén per reconeixement:
* La desició sobre si un estímul s’ha experimentat abans

Entre els quatre nivells establetrs en l’estudi experimental de la percepció, el més simple és:
* la detecció

El problema d’explicar com dotem designificat el món que percebem, en definitiva és:
* el problema de la correspondència entre estímul proximal i estimul distal
* el problema de la correspondència psicofísica

U. Neisser (1967) utilitza l’expressió “tots els processos amb els quals l’ingrés sensorial es transforma, es redueix, s’elabora, s’emmagatzema, es recorda o s’utilitza” per a referir-se a:
- la cognició

Elprocessament de baix a dalt indica que.
* el processament és dirigit per les dades estimulants
* no necessita coneixements emmagatzemats a la MLT
* les dades sensorials es processen durant les etapes inicials

Quan el processament té lloc de manera que diversos trets de l’estímul són processats alhora es diu que hi ha un processament:
* en paral·lel

Els canvis que experimenta eljudici dels subjectes sobre un estímul com a conseqüència de l’exposició prolongada a un altre estímul immediatament anterior rep el nom de:
* postefectes

“Una descripció d’un objecte amb la qual s’explicita alguna propietat d’aquest objecte” es refereix a:
* una representació mental

J.J. Gibson distingueix entre dos concepcions de l’estímul, que denomina:
- estímul energia versusestímul informació

En les constàncies ocorre que:
* l’estímul percebut correspon a l’objecte real.

Els dos formats representacionals utilitzats pel sistema cognitiu sobre els quals s’ha polemitzat més són:
* imatges i proposicions

Per Fechner, el llindar de consciència o llindar absolut (LA) és:
* la quantitat mínima d’estimulació física necessària per a percebre un estímul“La intensitat lluminosa més dèbil que un subjecte és capaç de detectar” es refereix a:
* la sensibilitat visual

La concepció que “el tot és més i diferent que la suma de les parts” es relaciona amb:
* La Gestalt.
La llei de pregnància afirma que:
* la percepció s’organitza de manera que les figures apareguin tan simples i simètriques com sigui possible

Indiqueu la respostaincorrecta. Els enfocaments empirista i constructivista de la percepció de laprofunditat suposen que:
* el subjecte elabora la percepció a partir de claus o pistes
* la percepció parteix de les imatges bidimensionals retinals
* tenen lloc processos d’inferència i síntesi integradora
* la informació ambiental es capta directament, sense que hi intervinguin processos mediadors =INCORRECTA

La paral·laxi de moviment es refereix a:
* el desplaçament diferencial de les projeccions sobre la retina d’un objecte.

Quan es presenten durant intervals temporals breus imatges successives de, com a mínim, dos objectes estàtics, es produeix:
* un moviment estroboscòpic.

Quan augmenta la freqüència d’un estímul acústic (so) el percebem
* més agut

Quan augmental’amplitud d’un estímul acústic (so) el percebem:
* més intens

L’anàlisi de Fourier garanteix que:
* Es poden sintetitzar sons complexos amb la suma (o la integració) d’ones sinusoïdals.
* Es poden descompondre els sons en un conjunt d’ones sinusoïdals
* Les primitives, els àtoms o els elements irreductibles dels sons són els tons purs, que s’ajusten a una forma d’ona sinusoïdal....
tracking img