Programacion 2º ciclo

Páginas: 121 (30151 palabras) Publicado: 7 de septiembre de 2012
PROGRAMACIÓN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIAINDICE:

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN......................................................................

1.1. Caracteristicas da etapa de educación primaria.
1.2. Características do alumnado de 2º ciclo de educación primaria

2.OBXECTIVOS DE CICLO

3. OBXEXTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOSEXIXIBLES PARA O LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE CADA UNHA DAS AREAS

3.1.Área de coñecemento do medio natural, social e cultural
3.2.Área de educación artística.
3.3.Área de lingua castelá e literatura.
3.4.Área de lingua galega e literatura.
3.5.Área de matemáticas.
3.6Área de lingua estranxeira-Ingles.
3.7.Área de educación física.
3.8.Área de musica.3.9.Área de relixión.

4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

5.DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL

6.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

7.METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS.

8.ORGANIZACIÓN DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

9. EDUCACIÓN EN VALORES.

10 . ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR.

11. ACCIÓNS DECONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA.

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÚISTICO.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

15. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN.

1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que os centros disporán de autonomía pedagóxica,de organización e de xestión. No capítulo II, artigo 120, queda establecido que os centros docentes, dentro da autonomía que se lles confire, deberán elaborar o seu propio proxecto educativo, partindo do seu contexto sociocultural e considerando os principios que orientan a etapa educativa e os correspondentes currículos.

Conscientes da responsabilidade que se transfire aos centros docentes,Anaya Educación pon á súa disposición un material de apoio que inclúe os recursos e os elementos necesarios para a elaboración do proxecto educativo. A nosa intención é facilitarlle á comunidade educativa a elaboración deste documento, que deberá adaptar atendendo ás súas propias características, ideario e contorno sociocultural.

Anaya Educación ofrece, entre outros, o desenvolvemento dosseguintes aspectos, para que o centro os incorpore ao seu propio proxecto educativo:

- Características da etapa educativa.
- Organización do espazo e do tempo escolar.
- Programas de intervención no tempo extraescolar.
- Plan de avaliación.
- Plan de formación do profesorado.
- Plan de acción titorial.
- Plan de convivencia.
- Plan de atención á diversidade.
- O tratamento transversalda educación en valores.
- Concreción dos contidos curriculares: programación didáctica.

Outros aspectos como a organización xeral do centro, as características do contorno escolar, ou as decisións sobre a coordinación cos servizos e institucións do contorno, deberán ser contextualizados e desenvolvidos polos centros educativos en función das súas propias necesidades.

1.1.Caracteristicas da etapa de educación primaria.

Na etapa de Educación Primaria comeza a escolaridade obrigatoria, o que propicia que poidan concorrer a ela os alumnos e as alumnas que cursaran Educación Infantil xunto a outros que accedan á educación institucional por primeira vez. Isto fai que se presenten problemas diferentes que será preciso tratar convenientemente ata conseguir un grupo quefuncione.

Mentres os nenos e as nenas con experiencia escolar anterior requiren continuidade e coherencia, nesta nova etapa os de novo acceso non terán máis remedio que adaptarse a un contorno diferente do do seu fogar e cunha disciplina que suporá un reaxuste interno importante no seu comportamento habitual. Así mesmo, desde o principio, deberán saber que o obxectivo principal da súa...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciclos De La Programación
  • Ciclos En Programacion
  • Contenidos 2º ciclo adultos
  • Programación anual 2º de E.P
  • Planificaciones 2º Ciclo
  • Programacion LOMCE 1º y 2º
  • El Ciclo De Vida 2º Basico
  • Taller periodismo 2º ciclo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS