Programacion unidad didactica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 181 (45147 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÀREA

de

LLENGUA ANGLESA

PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CURS QUART

Can Do

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA
PROGRAMACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. CURS QUART
Temporització: 1r trimestre. De: A: (Dues setmanes)
UNITAT DIDÀCTICA 1a: A year away

1. CONTRIBUCIÓ ALS OBJECTIUS GENERALS

1.1. Objectiusgenerals de l’àrea:

§ Reflexionar sobre el funcionament de la llengua com a element facilitador de l’aprenentatge en la realització de tasques i com a instrument per desenvolupar l’autonomia.
§ Adquirir la capacitat de comunicar-se oralment i per escrit de manera eficaç en situacions habituals de comunicació a través de tasques específiques.
§ Desenvolupar destreses comunicatives, tant receptivescom productives, amb la finalitat de fer intercanvis d’informació dintre i fora de l’aula.
§ Transferir al coneixement de la llengua anglesa les estratègies de comunicació adquirides en la llengua materna o en l’aprenentatge d’altres llengües, amb la finalitat de fer tasques interactives en situacions reals o simulades.

1.2. Objectius específics:

§ Relacionar el significat i la pronunciaciódel vocabulari.
§ Reconèixer i reproduir els sons, el ritme i l’entonació característics de la llengua anglesa.
§ Reflexionar sobre el funcionament de la llengua com a element facilitador de l’aprenentatge i com a instrument per millorar el desenvolupament de la comunicació.
§ Aplicar els coneixements lingüístics a la comprensió i a la producció de textos.
§ Extreure informació global demissatges escrits.
§ Sintetitzar un text de manera oral i escrita recollint-ne les idees essencials.
§ Extreure la idea principal de textos orals i escrits
§ Localitzar informació específica en un text llegit amb anterioritat.
§ Utilitzar estratègies bàsiques de comunicació, lingüístiques i no lingüístiques, perquè la comunicació sigui fluida i eficaç.
§ Comprendre textos orals i escritssenzills, utilitzant la informació, tant global com específica, que transmeten amb finalitats diverses.
§ Expressar-se oralment amb pronunciació, entonació i ritme adequats.
§ Elaborar textos escrits breus i senzills, respectant les regles bàsiques del codi escrit.
§ Expressar-se oralment i per escrit de manera coherent i tenint en compte els aspectes normatius de la llengua anglesa.
§ Utilitzar demanera adequada les fórmules lingüístiques habituals de relació social.
§ Respectar i valorar les opinions dels altres.
§ Utilitzar estratègies d’autoavaluació i autoaprenentatge d’altres llengües per al desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge autònom.
§ Transferir al coneixement de la llengua anglesa les estratègies de comunicació adquirides en la llengua materna o en l’aprenentatged’altres llengües per fer tasques interactives de comunicació.

2. . OBJECTIUS DIDÀCTICS

§ Utilitzar Can Do, reconeixent-ne l’estructura, els diversos elements que integren cada Unitat i el procediment d’ús de cada apartat.
§ Motivar els alumnes del grup a l’inici d’un nou curs, determinant el grau d’adquisició que tenen de les destreses bàsiques (Reading, Listening, Speaking i Writing) així com deles categories Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Communication, Socio-cultural i Learning skills.
§ Aims: Reconèixer i aplicar de manera productiva diverses intencions comunicatives i funcions:
· Asking for information.
· Talking about preferences.
· Talking about routines or habits.
· Saying how often we do things.
· Using ‘want’ + infinitive.
§ Communication:
· Talking about learningEnglish.
· Expressing likes and dislikes.
· Talking about interests.
· Talking about myself.
· Meeting new people.
· Noting down important information.
· Registering on a language course.
§ Vocabulary: Reconèixer i produir vocabulari relacionat amb els diversos camps conceptuals que es desenvolupen a la Unitat didàctica: Preferences; Personalities.
§ Grammar: Conèixer i practicar...
tracking img