Projecte bàsic i d'execució (cte)

Páginas: 77 (19226 palabras) Publicado: 12 de enero de 2011
ÍNDEX

Full

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 2

1.1. ANTECEDENTS 2
1.1.1. Objecte del projecte 2
1.1.2. Dades dels participants 2
1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA 2
1.2.1. Antecedents de partida i dades d’entorn 3
1.2.2. Compliment de normativa urbanística 3
1.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3
1.3.1. Descripció general de l’edifici 3
1.3.2. Ús característic de l’edifici i altres usosprevistos 4
1.3.3. Característiques principals de l’edifici d’acord amb el programa previst 4
1.3.4. Compliment de normativa d’aplicació 4
1.3.5. Descripció bàsica dels sistemes que composen l’edifici 5
1.4. PRESTACIONS DE L’EDIFICI 8
1.4.1. Exigències bàsiques de Seguretat estructural 10
1.4.2. Exigències bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi 9
1.4.3. Exigències bàsiques deSeguretat d’Utilització 16
1.4.4. Exigències bàsiques de Salubritat 16
1.4.5. Exigències bàsiques de Protecció enfront el soroll 16
1.4.6. Exigències bàsiques d’Estalvi d’Energia 16

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 2

2.1. JUSTIFICACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 2
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 2
2.2.1. Fonamentació 3
2.2.1. Sistemes de contenció 3
2.2.2. Estructura 3
2.3.SISTEMA D’ENVOLVENT 2
2.3.1. Envolvents sota rasant 3
2.3.2. Envolvents sobre rasant 3
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 2
2.4.1. Elements divisoris verticals 3
2.4.2. Elements divisoris horitzontals 3
2.5. SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 2
2.5.1. Revestiments de paraments verticals 3
2.5.2. Revestiments de paraments horitzontals 3
2.6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS IINSTAL•LACIONS 2
2.6.1. Sanejament 3
2.6.2. Aigua 3
2.6.3. Electricitat 3
2.6.4. Combustible 3
2.6.5. Climatització i ventilació 3
2.6.6. Audiovisuals, dades i control 3
2.6.7. Transport 3
2.6.8. Protecció contra incendis 3

3. COMPLIMENT DE NORMATIVA 19

3.1. JUSTIFICACIÓ DE LES NORMES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA I D’ORDENANCES MUNICIPALS 19
3.2. JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS DEFUNCIONALITAT 25
3.2.1. Justificació del D. 259/2003 sobre Requisits mínims en els edificis d’habitatges 25
3.2.2. Justificació del requisit bàsic d’accessibilitat en els edificis (D. 135/1995 i DB SU –apartat 4.3. Rampes–) 25
3.3. JUSTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES DEL CTE / DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 25
3.3.1. Justificació de les exigències bàsiques de Seguretat Estructural 253.3.2 Justificació de les exigències bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi 25
3.3.3. Justificació de les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització 25
3.3.4. Justificació de les exigències bàsiques de Salubritat 25
3.3.5. Justificació de les exigències bàsiques de Protecció enfront el soroll 25
3.1.6. Justificació de les exigències bàsiques d’Estalvi d’energia 25

4. PLEC DECONDICIONS TÈCNIQUES 2

5. AMIDAMENTS 2

6. PRESSUPOST 2

ANNEXES:
ANNEX 1. FITXA DEL DECRET DE GESTIÓ DE RESIDUS
ANNEX 2. FITXA DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA
ANNEX 3. ANNEX DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC
ANNEX 4. ANNEX DE MEMÒRIA D’ESTRUCTURA
ANNEX 5. ANNEX DE CÀLCUL DE LES INSTAL•LACIONS
ANNEX 6 ANNEX DEL CONTROL DE QUALITAT
ANNEX 7 ANNEX DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX 8 ANNEXD’INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
ANNEX 9 ANNEX DEL PROJECTE DE LA INSTAL•LACIÓ DEL LLAMP
ANNEX 10 ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE LA LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
ANNEX 11 ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE LA NORMA NBE-CA-88


1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTS

1.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del projecte és la reforma interior d’un habitatge unifamiliar adossat situat a l’Avinguda deMontmell núm. 33 cantonada C/ Pere III de la Ciutat jardí Sant Julià Ca’l Xocolater a Cabrils (Alt Penedés).

1.1.2. AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROJECTE

Les dades dels agents que intervenen en la redacció del projecte de l’obra de referència són les següents:

Promotor: XXXXXXXXX
C/ xxxxxxx 21, 6è
08008 – BARCELONA
NIF – xx.xxx.xxx-M

Arquitectes:
Manuel Briones Devesa
José...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PROJECT I 04.pptx
  • Project Basic 5.pptx
  • Project Charter Metodo Basico
  • Project basico 08 icpna
  • Conceptos Basicos De Proyectos Con Ms-Project
  • Project basico
  • informe laboratorio basica I
  • Aspectos básicos algoritmia i

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS