Projecte unitat escolarització externa

Páginas: 24 (5758 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
ANYS D´EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR AL QUAL PERTANY EL PROJECTE.
El centre destinat pel projecte ha treballat des de l´any 1977 fins l´any 1996 com a centre de primària concertat pel Departament d´Ensenyament. Des de l´any 1997 fins ara, s´ha reestructurat i adequat totes les instal-lacions per tal de poder fer front a la creixent demanda en la diversitat educativa del nostre entorn.

Concretamentel centre I.E. Balmes, des de l´any 1997, treballa com a centre col-laborador del Departament de Treball i Servei Català de Col-locació, impartint cursos de Formació Ocupacional.

Pel que fa l´Associació pel Desenvolupament Integral de Nens i Joves Mark Twain, és una entitat sense afany de lucre creada l´any 1998 que té com activitats prioritàries la prestació de serveis d´atenció als jovesque tenen dificultats per al seu desenvolupament i integració social. Els diversos components de l´associació tenim experiència en el treball amb joves amb risc social. Actualment dos components treballem en un centre d´acollida concertat amb la DGAI i que acull nois i noies d´entre 5 a 18 anys. També tenim experiència en Centres de Justícia Juvenil, Centres Oberts, menjadors escolars i enactivitats en el temps de lleure (Casals d´estiu, colònies, campaments...).


2. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE

El sistema educatiu és l´instrument normalitzador fonamental i és el referent obligat de totes les intervencions educatives. Però el sistema educatiu, pels seus condicionaments, no pot abastar la totalitat de la problemàtica social dels adolescents i joves ensituació de risc. És necessari la creació d´altres iniciatives de formació o actuacions individualitzades que donin resposta educativa a aquesta realitat.

L´absentisme, el fracàs escolar, la inadaptació i la manca de motivació són elements importants de l´escolarització actual de molts adolescents. Existeix la necessitat de donar resposta a aquest grup i d´atendre aquesta diversitat de nois inoies que estan pràcticament exclosos del sistema educatiu. És important la creació d´altres accions educatives que ajudin a millorar la maduresa i l´equilibri personal d´aquest col-lectiu de persones, mitjançant una atenció personal adequada a la seva realitat.

Ni l´antiga Educació General Bàsica i sembla que tampoc l´aplicació de la reforma de l´ensenyament, han eliminat el problema del fracàsescolar i de la inadaptació dels adolescents.
Hem de considerar que aquesta problemàtica ja és palesa, en alguns casos, als 12-16 anys i està present a tota l´escolarització secundària obligatòria. Per tant és necessari parlar d´altres experiències educatives paral-leles a l´escola.
Un plantejament d´ensenyament comprensiu ha de permetre oferir a tots els alumnes les mateixes possibilitats deformació. Les diferents capacitats i actituds dels alumnes es tradueixen en rendiments, ritmes d´aprenentatge i motivacions diferents, per la qual cosa serà necessari adaptar el procés d´ensenyament-aprenentatge a aquests rendiments, ritmes i motivacions. També caldrà adaptacions d´activitats, materials, metodologies, organització i seqüenciació.

L´article 18 de la LOGSE (Llei Orgànicad´Ordenació General del Sistema Educatiu), de la educació secundària obligatòria, diu que "l´ESO tindrà com a finalitat transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura, formar-los per assumir els deures i preparar-los per a la incorporació a la vida activa.".

3. CARACTERÍSTIQUES DELS ALUMNES

El target concret ha treballar està format per joves d´entre 12 i 16 anys provinents dediferents I.E.S (instituts d´educació secundària), els quals pateixen una problemàtica d´integració social i escolar.

Aquests joves normalment procedeixen d´una tipologia molt similar. Es tracte amb adolescents amb dificultats de comprensió, problemes socio-familiars, alteracions del sistema nerviós i immigrants amb problemes de llenguatge i d´adaptació a l´entorn social.

Els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Project
  • project
  • Project
  • Project
  • Projecte
  • project
  • projecto
  • projecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS