Propiedaes de costrucción

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPACITAT / POROSITAT
Ferran Cortés Pons

POROSITAT:
Volum no ocupat per la fracció sòlida. Normalment aquests buits són plens d’aire, però poden contenir, normalment, aigua o altres gasos olíquids.
Podem distingir dos tipus de porositat: oberta, quan tots els porus estan connectats entre ells, i tancada, quan els porus són independents els uns dels altres.
Unitats de mesura: %(100·Volum de porus/Volum total).

COMPACITAT:
Volum d’un material o element constructiu ocupat per la fracció sòlida.
Unitats de mesura: % (100·Volum de la fracció sòlida/Volum total). “Próctor %”.POROSITAT

Volum d'un sòlid no ocupat per la fracció sòlida, expressat en tant per cent del volum total.

Porositat=Volum de porusVolum total (aparent)X 100 (En %)

Origen dels porus:
Generalmentapareixen en sòlids on en la seva formació hi ha intervingut o bé l’aigua o bé algun gas.

Tipus de porus:
· Comunicats
· Incomunicats

Compacitat: Propietat d’un material granular que ens dónaidea de la seva densitat aparent i, per tant, de la quantitat d’aire en oclusió dins la seva massa.
Els materials granulars, fins i tot els més heterogenis, contenen en el seu volum una granquantitat d’espais lliures a causa de la pròpia geometria del grans que el conformen. Aquest espai s’anomena buit i la seva quantificació es fa a través de dues propietats: la porositat i l’índex de buit. Laporositat “n” mesura la part del volum unitari no ocupada per les partícules del material sòlid, per tant es mesura amb un valor de 0 a u
n=e/(1+e) ; e=n/(1-n)
e=índex de buit
Així com succeeix ambels materials granulars, els sòlids també solen tenir espais buits en el seu interior. Aquesta propietat s’anomena porositat i el seu contrari compacitat. La raó, però, d’aquest buit és moltdiferent. No es tracta ja de conjuntar un seguit de petits grans sòlids que, tot i ser de diferent granulometria, deixen espais entre ells (com si es tractés d’un munt de bales de vidre), sinó que ens...
tracking img