Protecció de dades personals

Páginas: 9 (2093 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2011
RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2009, per la qual es fa pública la creació i supressió de que contenen dades de caràcter personal. de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, estableix que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, és d’aplicació a les universitats. D’acord amb la llei esmentada, les administracions públiques responsables de fitxers detitularitat pública, entre les quals es troba la Universitat Politècnica han d’adaptar els fitxers existents. En concret, l’article 20 d’aquesta llei regula el procediment per a la creació, la modificació i la supressió de fitxers de les administracions publiques. creat els fitxers automatitzats anomenats “ del rector de 8 de febrer de 1995. A fi d’adaptar-se a la Llei orgànica 15/1999 la UPC vasuprimir els fitxers de personal i d’usuaris del servei d’esports i en va crear dos de nous (“Personal En virtut de la resolució 1996/2003, de 15 de desembre, es va modificar la resolució 1354/2003 pel que fa a les persones davant les quals es poden exercir els drets Finalment, el 10 de juliol de 2006, mitjançant la resolució 1480/2006 del rector, es reglament de desenvolupament de la Llei orgànica15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i, atesos els canvis organitzatius i de tractament de la informació produïts des que es van crear els fitxers, és necessari revisar tots els fitxers que són de titularitat de la UPC per adequar-los a la realitat i a les necessitats actuals. D’altra banda, l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999 abans esmentat disposa que la creació, lamodificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot dur a terme mitjançant disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al Diari Oficial corresponent. , de conformitat amb els preceptes legals establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i d’acord amb les competències que m’atorguen els articlessegüents: article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’ d’universitats de pel Decret 225/2003, de 23 de setembre: RESOLC: ARTICLE 1. Supressió de fitxers Aprovar la supressió dels fitxers que contenen dades de caràcter personal ESTUamb codi d’inscripció 1950450042 amb codi d’inscripció ESTUDI-

les ARTICLE 2. Creació de fitxers II V( resolució. Barcelona, 11 de desembre de 2009ANTONI GIRÓ I ROCA Rector ANNEX I. FITXER “GESTIÓ D’ESTUDIANTS” Finalitat i usos previstos: Preinscripció. Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic dels i del rendiment dels estudiants. Seguretat i control d’accés als edificis. Acreditació d’estudis efectuats. Registre i expedició de títols. Accés als serveis de la UPC. Ocude les pràctiques dels alumnes. Elaboració del censelectoral. Organització interna d’acollida d’estudiants. Funció estadística pública i interna. Publicacions de la UPC Persones afectades: estudiants d’altres universitats que participen en programes de mobilitat i d’interProcedència de les dades de caràcter personal: La persona interessada mateixa o el seu representant públiques. Procediment de recollida: Formularis Suport utilitzat per a l’obtenció:Paper Dades recollides: - Dades de caràcter identificatiu altres administracions III IV (CERTIFICACIÓ VII VIII

SS/mutualitat, nom i

- Dades de característiques i situacions personals: estat civil, dades de família, data de naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat. - Dades socials: llicències, permisos i autoritzacions. - Dades acadèmiques i professionals: formació,titulacions, experiència professional, qualificacions. - Dades economicofinanceres: dades bancàries, assegurances. - Sancions administratives. - Transaccions: béns rebuts. Cessions de dades previstes:

diants i a antics alumnes. Seguretat Social i al Consell de Coordinació Universitària. Ministeri Fiscal, jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les seves...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Legislació de seguretat i protecció de dades
  • personals pronouns
  • Dada
  • Dadada
  • Dada
  • Dada
  • dada
  • Dadad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS