Protocolo maltrato infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 59 (14705 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROTOCOL MARC INTERDISCIPLINARI D’ACTUACIONS EN CASOS DE MALTRACTAMENT INFANTIL A LES ILLES BALEARS

Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Direcció General de Menors i Família

ÍNDEX
1. Introducció ....................................................... 2. Objectiu i principis reguladors ......................... 3. Marc normatiu dereferència ............................ 4. Definicions, tipologia i possibles situacions de maltractament infantil ................................. 5. Actuacions i elements necessaris ..................... 6. Agents participants .......................................... 7. Procediment d’actuació ................................... 8. Detecció i notificació....................................... . 9. Avaluació .......................................................... 10. Tractament ....................................................... 11. Seguiment i alta ............................................... 12. Recomanacions i propostes ............................. 13. Seguiment del protocol ................................... 14. Annexos........................................................... 4 6 8 10 13 15 16 17 21 28 29 31 32 33

3

PROTOCOL MARC INTERDISCIPLINARI D’ACTUACIONS EN CASOS DE MALTRACTAMENT INFANTIL A LES ILLES BALEARS

Al llarg dels darrers anys s’ha constatat un augment en la preocupació i la conscienciació de la societat quant a l’abús/agressió sexual i altres situacions de maltractaments a menors d’edat.El creixent convenciment de la necessitat que les diferents institucions protegeixin els menors1 i la conscienciació de la majoria dels sectors de la societat han contribuït a tenir una visió més àmplia d’aquest greu problema. Actuar i treballar en la prevenció i l’abordatge dels casos de maltractament ha anat creant la necessitat bàsica de disposar d’un sistema deregistre i unificació de criteris en la detecció de situacions de risc i desemparament de menors. La darrera recomanació a l’Estat espanyol del Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides va incloure la promoció de protocols d’actuació conjunta en casos de maltractament infantil. I arran d’això en l’Observatori de la Infància es va constituir un grup de treball sobre maltractamentinfantil per elaborar una proposta de mòdul de referència per al desenvolupament d’un protocol d’actuació en casos de maltractament infantil. L’objectiu del grup de treball que ha elaborat aquest document ha estat treballar una proposta per unificar els criteris generals sobre el concepte de maltractament infantil i de la intervenció que s’hi duu a terme, i també proposar un model de fulls denotificació dels casos detectats que facilitin, d’una banda, atendre’ls, i de l’altra, mantenir sistemes de vigilància epidemiològica. El fet d’utilitzar els mateixos criteris i categories permetria un coneixement més exhaustiu del fenomen del maltractament infantil. El marc teòric del projecte pren com a referent aquest document. A les Illes Balears aquesta inquietud s’ha plasmaten diferents iniciatives, però de moment encara no s’ha pogut arribar a un consens. Esperam que aquest document sigui la síntesi dels participants en el grup de treball que va reunir tots els àmbits implicats i l’associació Rana, promotora del grup, en l’elaboració del protocol d’actuació en casos d’abús/agressió sexual infantil a les Illes Balears. El document que es presenta és unprotocol marc d’actuació interinstitucional en casos de maltractament infantil a les Illes Balears.
1 Quans ens referim a menor i menors no feim distinció de gènere, sinó que usam aquests mots com a genèrics per referir-nos a nins i nines.

El document que es presenta pot ser el punt de partida de la seva aplicació pràctica, començant per l’adhesió de tots els àmbits que...
tracking img