Proyecto literatura

Páginas: 13 (3065 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2011
Escriptura i procés
Anàlisi d'un projecte

Universitat Autònoma de Bellaterra
Curs 2010-2011Índex
Pàgines
1. Descripció de projecte ........................................................... 3

2. Glossari .................................................................................. 4
2.1 Les tres fases del projecte
2.2 Quatre apartats per a l’estudi de laHistòria de la Literatura
2.3 Síntesi de fonts consultades i text expositiu
2.4 Text expositiu i destinataris
2.5 Qüestionari d’idees prèvies dels nens de 5è
2.6 Exploració de llibres de text de 5è
2.7 Visita d’una mestra de 5è
2.8 Escriptura i aprenentatge del contingut d’Història de la Literatura
2.9 Exposició oral en petits grups: organització i recurs escrit (els murals)
2.10 Diarid’aprenentatge

3. Reflexions ............................................................................... 9
3.1 Escriptura
3.2 Lectura
3.3 Avaluació
3.4 Planificació
3.5 Aspectes emocionals i finals

1. Descripció del projecte
El vídeo consisteix en la gravació d'un projecte de caire cooperatiu que es desenvolupa a partir d'un poema, dels diferents moviments literaris, de diferents autors ide les diferents èpoques importants que fan referència a la literatura Catalana.
Per dur a terme aquest projecte es fa un treball conjunt i col·laboratiu que es pot dividir en tres parts que explicaré en el primer apartat de glossari. Per tal d'interioritzar els aprenentatges que es realitzen després d'haver estudiat els temes de literatura que es relacionen amb el poema, els alumnes que han fetaquest treball exposen el que han après a alumnes d'altres cursos (de 5è), així doncs, duen a terme estratègies d'exposició adaptant els continguts als receptors.

Mentre van desenvolupant el projecte, els nens i nenes duen a terme diferents textos expositius encarats a diferents èpoques destacades referents a la història literària Catalana, recerquen informació sobre els temes que hand'aprofundir utilitzant diferents tipus de suport. Per altra banda, busquen la millor manera de transmetre els coneixements als seus companys de cinquè.

Finalment, també es realitza un diari on anoten els continguts que es van aprenent i per últim s'edita un vídeo on es recull tota l'experiència que resulta d'aquest projecte.

2. Glossari
2.1 Les tres fases del projecte

El projecte es divideix en3 fases diferenciades:

Primera fase: Es llegeix el poema conjuntament aprofundint en la comprensió i donant pas a una proposta de treball i a l'estructuració de les diferents parts que ajudaran a confeccionar-lo.

Per altra banda es posen de manifest els diferents moviments, els personatges i les èpoques que identifiquen el poema i que es poden relacionar amb la història de laliteratura. Puntualitzen quins d'aquests s'aprofundiran i, per tan, sobre quins s'haurà de buscar informació i fent un recull d'aquesta mitjançant textos explicatius de cada període de la literatura.

Segona fase: Es treballen els temes que s'han seleccionat anteriorment. La manera de fer-ho és cercant informació i seleccionant la que és més adient, estructurant-la i fent escrits que resumeixin lainformació per tal de facilitar la comprensió i evidenciar els aprenentatges realitzats.

Per altra banda intenten buscar la manera més idònia de transmetre els coneixements que han adquirit als seus companys de 5è de primària. Per tal de fer-ho, s'informen sobre els coneixements dels alumnes de 5è analitzant els llibres de text que utilitzen per treballar la literatura catalana iconfeccionen un qüestionari adient a aquests llibres. És en aquí on la mestra presta la seva ajuda per a realitzar les explicacions pertinents per als alumnes als quals van dirigides.

Tercera fase: La última fase es centra en l'exposició dels treballs als alumnes de 5è. L'exposició es realitza per grups. El que s'intenta, gràcies a la segona fase, és que les explicacions siguin coherents amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • proyecto de literatura
  • Proyecto De Literatura
  • Proyecto Literatura
  • Proyecto Literatura
  • Proyecto Literatura
  • Literatura Proyecto
  • proyecto de literatura
  • PROYECTO LITERATURA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS