Prueba

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (629 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EUSKAL TELEBISTAko Lanpostuen Eskaintza Publikoa (2010) Convocatoria de Empleo Publico EUSKAL TELEBISTA (2010)
Probak
PROIEKTUEN INGENIARIA Guztira 186 puntu lortu ahalko dira.

PruebasINGENIERO/A DE PROYECTOS La puntuación total son 186 puntos

KANPORAKETA PROBAK

PRUEBAS ELIMINATORIAS

Hautagaiek honako proba hauek egin beharko Los candidatos deberán someterse a las siguientesdituzte: pruebas: Atal bakoitzean adierazitako gutxienekoak gainditu Se deberán superar los mínimos indicados en cada beharko dira hurrengo frogara pasatzeko. apartado para pasar a la siguiente prueba. 1.Proba teorikoa 50 puntu 1. Prueba teórica 50 puntos

- Audio/Bideo seinaleen formatuak, prozesatzea, - Formatos de señales Audio/Video, procesado, kodetze- eta trinkotze-sistemak, kontribuzio- etasistemas de codificación y compresión, sistemas zabalkunde-sistemak 7/11 puntu de contribución y difusión 7/11 puntos - Irrati / telebista seinaleen produkzio sistemak eta - Equipamiento y sistemas deproducción de ekipamendua, motaren zehaztapenak eta punta- señales de Radio / TV, especificaciones tipo y puntako tecnología 5/9 puntu estado del arte 5/9 puntos - Informazioaren teknologiak,plataformak eta - Tecnologias de la Información, plataformas e azpiegiturak 8/14 puntu. infraestructuras 8/14 puntos. - Produkzio digitaleko sistemak: 7/11puntu - Sistemas de producción digital: 7/11 puntos- Miszelanea, proiektuen kudeaketa, instalazioen Miscelánea, gestión de proyectos, azpiegiturak, etab.: 3/5 puntu infraestructuras instalaciones, etc.: 3/5 puntos 2. Euskarazko 3. maila 12/20 puntu(“Hizkuntzen Maila eta Informatika” eranskina ikusi) 3. Ingelesa ondo jakitea 9/15puntu (“Hizkuntzen Maila eta Informatika” eranskina ikusi) 2. Euskara nivel 3 12/20 Puntos (Ver Anexo “HizkuntzenMaila eta Informatika” ) 3. Dominio de ingles 9/15 Puntos (Ver Anexo “Hizkuntzen Maila eta Informatika” )

4. Proba praktikoa 50 puntu

4. Prueba práctica 50 puntos

- Instrumentazio elektronikoa...
tracking img