Prueba

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1929 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya

Nom i Cognoms

0651 CFGS Gestió comercial i màrqueting Crèdit 02 –Polítiques de màrqueting

EAC1
(Curs 2011–12 / 2n semestre)
Solució
1. Després d'haver llegit l'article Grande Brasil publicat a la revista El Exportador de l'ICEX, enumereu quines variables del macroentorn hauríem de tenir en compte lesempreses que decideixen exportar o establir el seu domicili social en aquest mercat. (1 punt) Les variables del macroentorn que haurien de tenir en compte i que es parla al article són les següents: La demografia. És el cinquè país del món en extensió i en població i el setè en número de consumidors. L'economia. a) Inflació: S'ha mantingut i és la gran preocupació del govern. Las previsions no són gaireoptimistes. L'augment de la demanda domèstica i dels preus de les matèries primes va fer que no es pogués complir el valor fixat pel govern. Renda disponible. Podríem dir que ha augment gràcies al creixement econòmic dels últims anys que ha fet possible una reducció de la taxa d'atur.

b) PIB. És el setè país del món si tenim en compte el valor del seu producte interior brut. c)

L'entornpolític. Té estabilitat política i això és bo perquè dóna confiança. L'entorn legal. És una de les economies més tancades del món amb fortes barreres aranzelàries – el seu règim aranzelari és un dels més proteccionistes d'Amèrica Llatina – i no aranzelàries (reglamentacions sanitàries, fitosanitàries, reglamentacions tècniques i controls de qualitat, restriccions al transport marítim, entre d'altres).La societat i la cultura a) Idioma. és una oportunitat per les empreses espanyoles donat que a les escoles de secundària és obligatori oferir el castellà com a idioma estranger. Això facilitaria la negociació a l'hora de fer negoci. b) Ocupació. Gràcies a l'augment del PIB -creixement econòmic- ha disminuït la taxa d'atur. c) Valors, preferències i percepcions de la població. Un exemple depercepció és el cas del sector de la gastronomia que tenen una excel·lent reputació però encara són bastant desconeguts en comparació amb altres. Exemples de preferències són els sectors com els dels tèxtils, confecció, calçat i mobles que tenen molta competència local però una forta demanda per part del consumidor amb rendes elevades que li agrada comprar productes importats si aquests són atractius enqualitat i disseny. Glossari PIB. El producte interior brut és el valor econòmic dels béns i serveis produïts dintre del país.

Codi: I23 Versió: 02

Exercici d'avaluació contínua 1 0651C02_EAC1_Enunciat_1112S2

Pàgina 1 de 5 Lliurament: 05/03/2012

Formació professional
Nom i cognoms
Renda disponible. És la renda que destinem a consum i estalvi. És la renda que ens queda després depagar els impostos. Si augmenta, augmentarà la demanda de béns i serveis. 2. Raoneu quin és el públic objectiu de l'empresa MovoMovo (0,5 punts) El segment de mercat al que va dirigit el servei -públic objectiu o target- són: persones propietàries dels vehicles amb qualsevol nivell de renda interessats a llogar el seu cotxe a canvi d'un ingressos que els mateixos decideixen en el moment de donard'alta el vehicle persones que volen llogar els vehicles. 3. Un cop llegit l'article Grupo Rodman. Estelas en la mar publicat a la revista El Exportador de l'ICEX expliqueu quines decisions ha pres l'empresa respecte a les 4P. (1 punt) Les decisions que ha pres l'empresa respecte les 4P (producte, preu, distribució i comunicació) són les següents: Producte Vaixells amb un ampli ventall d'eslores iconstruïts en diferents materials: bucs construïts amb acer i embarcacions de polièster en les quals s'engloben tant la nàutica professional com les embarcacions d'esbarjo. Es tracta d'un producte exclusiu i adaptat a les necessitats dels clients. Preu Com es tracta d'un producte amb una forta inversió en R+D+I, el preu és alt. Amb la crisi i per poder atraure un major número de clients han...
tracking img