Psicologia cientifica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1889 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
A partir de la segona guerra mundial amb l’ evolució de la ciència i la revolució de la tecnologia de l’ ordinador i les computadores, la psicologia torna a agafar l’ enfoc mentalista, retomant la ment com a objecte d’ estudi. Desplaçant el conductisme que havia imperat en les dècades anteriors.

Durant la segona meitat del S.XX, és produeix el que molts autors anomenen la “revoluciócognitiva”, on el conductisme que s’ havia consolidat a partir dels anys 30, caracteritzat per tenir una concepció totalment ambientalista, basat en els estudis de l’ aprenentatge mitjançant el condicionament i allunyant-se dels termes mentalistes, negant els processos mentals superiors per l’ estudi de la conducta humana; entra en crisi i passa a ser desplaçat per el cognitivisme.

La psicologiacognitiva té la influència del racionalisme, es consideren els processos mentals com a quelcom innat, no heretat. Parteix del pressupòsit que l’ activitat humana neix d’ ella mateixa, no de l’ exterior.

La psicologia cognitiva es pot descriure com una ciència objectiva de la ment. Considerant la ment com a sistema de coneixement que utilitza i transforma la informació en funció de símbols, esquemes,imatges, idees i altres formes de representació mental. S’ estableix una similitud entre ment humana i ordinador. La concepció de l’ esser humà com a processador d’ informació es basa en l’ acceptació de l’ analogia entre la ment humana i el funcionament d’ una computadora. S’ adopten els programes d’ un computadora com a metàfora del funcionament cognitiu humà, ja que tant ment, com ordinadorprocessen informació.

Tal i com ens planteja Garner en el fragment de text “el programa de la psicologia cognitiva”, a meitat del segle XX, diversos autors com Miller, Cherry, Broadbent, etc. defugen de les limitacions del conductisme front als aspectes de la cognició. Fent-se plantejaments que els permetien apropar-se als problemes relacionats amb la ment, tornant a introduir idees que feiatemps havien estat rebutjades. Aquest canvi d’ enfoc, per Garnern, responia en gran part l’ aparició de les computadores i al llenguatge de la teoria de la informació. En el text Garner ens exposa que la metàfora ment-ordinador permet trencar amb les restriccions que aportava el conductisme i facilita que diversos autors, vagin més enllà obrint-se a poder abordar de forma directa les perspectivesde la ment.

En aquest punt podem destacar que Boadbent pot ser tingut compte com el pioner en l’ enfoc del processament de la informació, al considerar que el llenguatge dels diagrames de flux, era adient per explicar el que succeïa en l’ individu. Volent conceptualitzar el pensament a través de la semblança amb l’ ordinador.

En quant al text de Bruner ens fa una exposició crítica de comell veu que s’ ha desenvolupat la revolució cognitiva i el que pretenia ser. En un principi va sorgir amb l’ intencionalitat de substituir el conductisme, però va arribar a fraccionar-se i a tecnicalitzar-se de tal manera que en el fons el que va fer va ser canviar la forma, però no va produir-se la veritable revolució que en un principi s’ havien plantejat. Es a dir que Bruner ens plantejaque la metafora ment-ordinador, es perd el significat real de la informació.

Searle, ha estat crític amb la psicologia cognitiva en quant al posicionament extrem de la metàfora ment-ordinador. Hi ha programes d’ ordinador que poden mantenir una conversa (acotada i dins d’ uns paràmetres concrets) amb l’ esser humà sense que aquest arribi a identificar que es tracta d’ una màquina. (test o jocde Turing) els partidaris de l’ enfoc cognitiu fort donarien aquest fet com a demostració de que les màquines pensen o si més no poden arribar a fer-ho.

Searle, en canvi considera que una cosa és manipular i utilitzar els símbols, com fan les computadores, i un altra cosa és el fet de pensar i comprendre el significat dels símbols que es manipulen, que es el que fem els éssers vius.

Per...
tracking img