Psicologia del desarollo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1512 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC A: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

• Presentació i objectius.

• Enunciat.

• Materials.

• Criteris d’avaluació.

• Format de lliurament.

• Data de lliurament.

• Autoavaluació.

Presentació i objectius

Per poder comprendre la Psicologia del Cicle Vital hem de fer prèviament un anàlisi introductori de la seva història iconfiguració com a disciplina dins de la Psicologia; també caldrà conèixer quins són els principals paradigmes teòrics que han sorgit per a explicar el desenvolupament humà, per això caldrà conèixer les principals perspectives teòriques existents, saber en què es diferencien i la utilitat que tenen per al treball educatiu. Tanmateix és important conèixer els mètodes d’investigació que s’utilitzen.Per últim, i amb l’objectiu de poder parlar d’educació, hem de conèixer els conceptes fonamentals que s’empren per a explicar l’objecte d’estudi de la psicologia del desenvolupament i fer referència al concepte de factors de desenvolupament.

Per a treballar tot això, us presentem el següent format:

▪ Tres activitats i una sèrie de preguntes curtes que s’especifiquen en l’apartatsegüent: “Enunciat de la PAC”.

▪ Un annex anomenat “Autoavaluació” en el que esperem que cada alumne/a realitzi una autoavaluació argumentada sobre el seu propi treball.

Aquesta PAC es treballarà de forma INDIVIDUAL.

Enunciat de la PAC

ACTIVITAT 1:

RELACIONAR PARADIGMES TEÒRICS AMB TEORIES DEL DESENVOLUPAMENT CONCRETES

Al capítol 1 del llibre (pp.32-36) es presenten elparadigmes teòrics generals que determinen la comprensió del desenvolupament psicològic. I en el capítol 4 (pp.103-123) es presenten les principals teories concretes que s’han desenvolupat en aquesta àrea de coneixement.
Basant-te en les lectures de González (2006) i Martin (2009), en aquesta tasca se’t demana que justifiquis perquè la tradició psicoanalítica de Freud pot enquadrar-se dins delparadigma organicista; el conductisme dins del paradigma mecanicista i la teoria de Vygotsky dins del paradigme dialèctic.

Per a fer l’activitat parteix del quadre de la pàgina 35 de González (2006) i dels ítems amb els quals es fa la comparativa entre ambdós paradigmes (metàfora, desenvolupament, antecedents, etc.). Intenta justificar el màxim d’ítems a partir de cada teoria.

Exemple:(Metàfora)

| |ORGANICISTA |MECANICISTA |DIALÈCTIC |
| |Psicoanàlisis Freud |Conductisme |Teoria Vygotsky |
|Metàfora |La metàfora aplicable al psicoanàlisis |La metàforaatribuïble és la màquina, el |La metàfora aplicable és la de |
| |és la de l’organisme viu, al plantejar |desenvolupament del qual i els processos |l’organisme viu, regit per estructures|
| |determinats principis i tendències del |de canvi son contingents a les condicions |cognoscitives que determinen el |
||desenvolupament de |externes. |coneixement del nen i la seva |
| |l’ individu (constància, nirvana, | |organització. |
| |plaer, realitat), impulsos interns | ||
| |bàsics com Eros i Tànatos, i el | | |
| |concepte d’energia psicològica de | | |
| |caràcter sexual. |...
tracking img