Psicologia evloucionista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3653 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Annex del DECRET 202/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de laboratori de diagnòstic clínic (DOGC núm. 2464, de 28 d'agost de 1997).
 
1. Identificació del títol.
1.1 Denominació: laboratori de diagnòstic clínic.
1.2 Nivell: formació professional de grau superior.
1.3 Durada del cicle formatiu: 2000 hores.
1.3.1 Formació en el centreeducatiu: 1560 hores (crèdits de l'1 al 9 i l'11).
1.3.2 Formació en centres de treball: 440 hores (crèdit 10).

2. Perfil professional.
2.1 Competència general.
És competència general d'aquest tècnic realitzar estudis analítics de mostres biològiques humanes, interpretant i valorant els resultats tècnics com a suport al diagnòstic clínic o orientats a la investigació, actuant sota normes dequalitat, seguretat i mediambientals, organitzant i administrant les àrees assignades en el corresponent laboratori de diagnòstic clínic, sota la supervisió corresponent.
2.2 Competències professionals.
Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:
a) Organitzar i gestionar, al seu nivell, l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet:
1.Organitzar, desenvolupar i gestionar el fitxer de pacients/clients tenint en compte les diferents necessitats d'atenció i la documentació que s'utilitza.
2. Gestionar el pla de manteniment dels instruments i equips del servei/unitat/gabinet.
3. Planificar i gestionar l'emmagatzematge, reposició i adquisició, en el seu àmbit de competència, de l'instrumental i material utilitzat en launitat/servei/gabinet.
4. Crear, desenvolupar i mantenir bones relacions amb els clients/usuaris reals o potencials.
5. Obtenir els informes i resums d'activitats mitjançant el tractament de la informació de la base de dades.
6. Interpretar informació cientificotècnica i adaptar procediments produint informació oral o escrita que permeti l'execució de l'activitat amb els nivells de qualitat establerts, optimantels recursos assignats.
7. Programar el treball de la unitat/gabinet preveient, assignant o distribuint tasques, equips, recursos o temps d'execució, en el seu àmbit de competència.
b) Recollir, registrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes:
1. Recollir mostres per a la seva anàlisi, seleccionant el procediment més adequat per a cada tipus de mostra i determinació.
2. Rebre iidentificar unívocament les mostres en arribar al laboratori, segons criteris establerts.
3. Registrar les mostres i generar les llistes de treball de les diferents àrees del laboratori.
4. Distribuir les mostres a les diferents àrees del laboratori en el temps i la forma establerta en el laboratori.
c) Realitzar estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiqueshumanes:
1. Preparar els equips de diagnòstic, instruments i materials utilitzats en el laboratori de bioquímica, en funció dels procediments i mesures que s'han de realitzar.
2. Preparar les mostres biològiques humanes mitjançant la utilització de mètodes fisicoquímics de manera que quedin a punt per a la seva anàlisi.
3. Realitzar les mesures de les concentracions dels diferents compostos metabòlicsde les mostres biològiques humanes, seleccionant els equips i el procediment més adequat, d'acord amb els protocols establerts.
4. Realitzar el seguiment controlat de fàrmacs i drogues d'abús, seleccionant els equips i el procediment de mesura més adequat, d'acord amb els protocols establerts.
5. Realitzar tècniques immunològiques específiques, seleccionant els equips i el procediment de mesuramés adequat, d'acord amb els protocols establerts.
6. Realitzar la separació i la mesura de la concentració de les proteïnes i polipèptids dels líquids biològics, seleccionant els equips i el procediment separatiu o de mesura més adequat, d'acord amb els protocols establerts.
7. Realitzar la mesura de la concentració d'hormones seleccionant els equips i el procediment de mesura més adequat,...
tracking img