Psicologia evolutiva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7632 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 24 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema: 1 Desenvolupament de competències:
1.1 què són les competències:
Competència general: conjunt de capacitats, coneixements o habilitats que té una persona i que li permeten desenvolupar amb èxit un tasca professional o li permet resoldre amb èxit una situació qualsevol a la que ha de fer front. És a dir són les capacitats que té una persona de mobilitzar diversos recursos per tal de ferfront a un cert tipus de situació.

Competència en educació: és una manera determinada de formular els objectius d'aprenentatge encaminats a l'acció i la execució exitosa. Això implica el domini de coneixements, habilitats, destresses i el desenvolupament d'actituds favorables al treball, així com una adequada interacció amb l'entorn.

Qualificació personal: és el conjunt de competènciesprofessionals per al trebal, que poden ser adquirides mitjançant la formació modular ( cicles formatius) un altre formació així com l'experiència laboral.

Destresses: és una habilitat específica on el seu comportament principal és cognitiu. També és una habilitat adquirida i desenvolupada per executar un determinat procediment manipulatiu. És un element constitutiu d'una capacitat, però també lapròpia capacitat d'executar una activitat específica. Així doncs es pot parlar de destresa perceptiva, motriu, manual, intel·lectual, social, etc...

Destresses bàsiques: destresses bàsiques del currículum escolar, fan referència als coneixements i hàbits per tal que l'alumne assoleixi l'èxit necessari al llarg de la seva vida acadèmica i un cop finalitzada aquesta, siguin capaços de fer front a lessituacions que plantegin en la vida corrent. Aquestes destresses s'han d'adquirir en les primeres etapes d'escolarització. Es consideren destresses bàsiques la lectura, l'escriptura, i el càlcul matemàtic. Per tant les destresses bàsiques són el conjunt de procediments manipuladors imprescindibles, per al d'aconseguir les vuit competències bàsiques designades a la L.O.E

1.2 Capacitats ainfantil ( a infantil no es parla de competències sinó de capacitats)
4 capacitats bàsiques:
ser i actuar de forma autònoma
Pensar i comunicar-se
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar el món.
Els objectius generals de l'educació infantil són aquelles que intenten contribuir al desenvolupament en els nens de 0-6 anys, aquestes capacitats permeten:
Conèixer el seu cos i el dels altres:calculant les seves capacitats d'accions, al mateix temps que a prenen a respectar les diferències.
Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
Desenvolupar les seves capacitats afectives ( estimar i ser estimat)
Relacionar-se amb els demés i adquirir progressivament pautes, elements de convivència irelacions socials, exercitant-se en la resolució pacífica de conflictes.
Desenvolupar capacitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d'expressió.
Iniciar-se en les habilitats numèriques i en la lecto-escriptura.

1.3 Competències bàsiques a primària:
Les competències bàsiques educatives són un conjunt complexa de conceptes, habilitats, estratègies d'aprenentatge, actituds i valors que hand'assolir, al llarg de la seva formació bàsica, és consideren imprescindibles per a desenvolupar-se en la societat actualment
Són relatives a 8 àrees diferents:
Comunicatives:
1) comunicativa lingüística i audiovisual
2) artística i cultural
Metodològiques:
3) tractament de la informació i competència digital
4) matemàtica
5) aprendre a aprendre
Personals:
6) Autonomia i iniciativapersonal.
Conviure i habitar el món:
7) coneixement i interacció amb el món físic.
8) social i ciutadana.
1.4 competències transversals:
Són les que s'han de desenvolupar des de distintes assignatures. Les competències lingüístiques per exemple, no només afecten a les assignatures de català o castellà, sinó que també són vehiculars en altres assignatures com ciències del medi Natural, social i...
tracking img