Psicologia primaria

Páginas: 15 (3559 palabras) Publicado: 20 de enero de 2011
TREBALL FINAL
PSICOLOGIA
DE LA
EDUCACIÓ
(TFPE)
[pic]
MALETA D'IDEES PSICOPEDAGÒGIQUES
[pic]
[pic]
educació primària
psicologia de l'educació. 22/06/10

ÍNDEX

Introducció del Treball final de Psicología de l'educació (TFPE)......... |Pág.3 | |Principis pedagògics del Proyecte Educatiu de Centre (PEC)............. |Pàg.4 | |Explicació breu dels principis pedagògics delPEC.............................. |Pàg.6 | |Idees base sobre els objectius generals de centre i criteris metodològics bàsics en forma d'indicadors.......................................... |Pàg.10 | |Conclusió del treball final de Psicología de l'Educació (TFPE)............ |Pàg.12 | |Bibliografia del TFPE............................................................................ |Pàg.13 | |

Introducciódel Treball final de Psicologia de l'Educació (TFPE)

Aquest treball final de Psicologia de l'Educació consisteix en un recopilatori on s'exposen, es desenvolupen i es presenten els deu principis psicopedagògics més rellevants que un centre educatiu de Primària ha d’incorporar necessàriament en el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC) per tal que la proposta educativa que ofereix als seusalumnes sigui de gran qualitat.

Tots els conceptes, procediments i actituds apressos al llarg de tot el curs de Psicologia de l'Educació ens han servit per triar, encara que no ha sigut gens fàcil, deu principis
psicopedagògics propis d’una proposta educativa de qualitat.

D'altra banda, aquesta carpeta d'idees psicopedagògiques que hem confeccionat ens servirà per analitzar i valorar el ProyecteEducatiu de Centre de l'escola on realitzem les pràctiques com a docents en un futur.

Una de les característiques principals és organitzar la vida escolar i combinar els objectius generals que orienten l' acció educativa amb els objectius més específics que faciliten la intervenció educativa i la seva evolució. És tracta de donar un caràcter propi al centre escolar perquè aquest tingui la sevapròpia identitat. També es tracta de establir una sèrie de prioritats, plasmar-les en un document, revisar-les, modificar-les, planificar-les i executar-les perquè els alumnes les puguin realitzar i es puguin avaluar.

Com a finalitats volem destacar l'adaptació del PEC a les necessitats i característiques socio-culturals i educatives de l'entorn i del centre educatiu i la possibilitat de donarals agents educatius externs e interns la opció de participar en la institució escolar de manera activa.

13
Principis pedagògics del Proyecte Educatiu de Centre (PEC)

Defensar una concepció constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge escolar a les aules proposant l'educació escolar com una pràctica social i socialitzadora on els processos i la construcció de coneixements es realitzinmitjançant la implicació de tots els elements del triangle interactiu (alumne, professor i continguts).

Fomentar que l'aprenentatge escolar dels alumnes es realitzi mitjançant l'atribució de significat i de sentit treballant una sèrie de competències bàsiques desenvolupades a partir dels continguts del currículum mitjançant la transversalitat i la transferència d'aquests coneixements.Establir una organització social a l'aula que promogui el treball cooperatiu i col·laboratiu entre els alumnes i d'aquesta manera crear un bon clima afectiu relacional a l'aula basat en la tolerància, la empatia, la igualtat, la solidaritat, el respecte, les relacions dialògiques i els valors democràtics.

Educar en la diversitat per reconèixer les necessitats diverses de l’alumnat i respondre-hid'una manera inclusiva adaptant-se als estils i ritmes d’aprenentatge dels alumnes, garantint una educació de qualitat mitjançant l'adaptació de currículums, canvis en la planificació de l'actuació docent, estratègies docents, ús dels recursos i associacions amb els agents externs.

Treballar la interrelació entre professor i alumne mitjançant els mecanismes d'influència educativa que ajustaran...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Psicologia de los colores primarios y su aplicación
  • Psicologia, la planeacion primaria
  • Psicología de los colores primarios
  • Psicologia en la atención primaria de salud
  • Deu principis de la psicologia en l'educació primària
  • Psicologia y cultura de los niños del nivel primario
  • Psicologia del desarrollo y enseñanza en educacion primaria
  • Primaria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS