Puntos de inspección incidencias o deficiencias ambientales en obras

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (563 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Punts d’inspecció i aspectes importants a tenir en compte a l’hora d’establir i detectar possibles incidències o deficiències en les obres.

➢ Residus generals:

▪ Si es faseparació de residus per tipologies, comprovar que els contenidors estiguin senyalitzats i que no hi hagi barreges de residus.

▪ Manteniment de l’estat d’ordre i neteja de la zona d’aplec deresidus.

▪ Si es detecten àrees d’aplec incorrectes, s’informarà amb caràcter d’urgència, per tal que les zones siguin netejades i restaurades.

▪ En el cas de residus líquids, elscontenidors han de estar sobre una cubeta de retenció per evitar la contaminació del sòl en cas de fuita.

▪ Cal que el contractista aporti informació documental per justificar la gestió delsresidus generats a l’obra, és considerarà com a incidència el no lliurament d’aquesta sense una causa justificada.

➢ En referència als residus especials:

▪ Els residus especialssempre s’han segregar i s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada dels no especials.

▪ Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

▪ Els materials potencialmentperillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

▪ Els contenidors que contenen líquids perillosos(olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

▪ Els contenidors de residus especials han d’estartapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

➢ Vehicles i maquinària d’obra:

▪ S’exigirà la Fitxa d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a tots els vehicles imaquinaria utilitzats a l’obra.

▪ Verificar que no es realitzin moviments incontrolats de la maquinària que afectin a la xarxa de drenatge, al sòl o a la vegetació.

▪ Si es fa...
tracking img