Química del carboni

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (498 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 13. QÍMICA ORGÀNICA ( I ): INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA DEL CARBONI. HIDROCARBURS.

GRUPS FUNCIONALS:

Un grup funcional està format per un àtom ogrup d’àtomsque atorga a les molècules en què es troba present un conjunt de propietats geneals físiques i químiques.

Les reaccións en química orgànica ocorren per la ruptura d’enllaços en elsquals participen els àtoms del grup funcionalexistent, amb posterior formació de noves unions químiques.

Les molècules que contenen el mateix grup funcional es classifiquen dins la mateixafamilia.

SÈRIE HOMÒLOGA:

Les molècules que constituïxenuna sèrie homòloga( cada membre diferix de l’anterior en una unitat constant) fa queexistisca una variació gradual en les seues propietats físiques.

Per a comprendre les propietats dels compostos orgànics és necessari conéixer-ne la fórmula estructural (representació de laseqüència d’àtoms de carboni i dels enllaços que forma amb altres elements). O obtenim les corresponents fórmules condensades (no es representa cap enllaç, no escrivim ni els àtoms de carboni ni els dehidrogen; es sol prestar atenció preferent a l’existencia de grups funcionals).

ISOMERIA:

Els isòmers són compostos que compartixen unamateixa fórmula molecular, però distinta estructua. Els isòmers posseïxen propietats característiques diferents.

1.Isòmers estructurals: àtoms units en diferent ordre.

a) Isòmers de cadena(lineal o ramificada): presenten un esquelet carbonat diferent.
b) Isòmers de posició: el mateix grup funcional es troba en diferent posició en la cadena de carboni.
c) Isòmers de grup funcional:diferixen en , almenys, un dels grups funcionals que posseïxen.
2. Isòmers espacials o estereoisòmers: només diferixen en la distribució dels àtoms en el espai.

a) Isòmers cis-trans: degut a...
tracking img